Проекти

Активни проекти

Следење на говор на омраза на локално ниво

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во декември 2018 година отпочна со спроведување на проектот “Следење на говор на омраза на локално ниво” финансиран од страна на Фондацијата отворено општество - Македонија Проектот е со времетраење од 12 месеци Главната цел на овој проект е обезбедување на систем за следење на говорот на омраза на локално нивно Преку спроведување на активностите ќе се обезбедат примарни податоци од терен кои ќе бидат предмет на обработка и нивно објавување во форма на квартални мониторинг... »
Донатор: ФООМ
Временска рамка: декември 2018 - декември 2019 Буџет: 33.932 USD

The Time is Now

The Time is Now e проект кој цели кон консолидирање на регионалните напори за унапредување на ЛГБТИ правата и еднаквоста во Западен Балкан и Турција и е имплементиран од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права- ЛГБТИ центарот за поддршка, ЕРА- ЛГБТИ асоцијација за еднакви права за Западен Балкан и Турција, IGLYO од Белгија и повеќе ЛГБТИ организации од Албанија, Косово, Македонија, Босна и Херцеговина, Турција, Србија и Црна Гора Проектот започна во Јануари 2018 година и ќе се имплементира во рок од три години Тој е осмислен како исчекор кон... »
Донатор: ЕУ
Временска рамка: 2018 - 2010 Буџет: 1.100.000 EUR

Жените имаат права!

Целта на проектот е да ги подобри механизмите на заштита на правата на жените во земјата, преку неколку интервенции Проектот ги зајакнува капацитетите на граѓанските и невладините организации во земјата за користење на Факултативниот Протокол на CEDAW за поднесување претсавки; врши застапување на правата жените во случаи на родово – базирано насилство и дискриминација; ја подига јавната свест за правата на жените и механизмите на заштита кои ги овозможува Факултатитвниот протокол на CEDAW Проектот исто така обучува преставници на... »
Донатор: UnWomen (преку програма финансирана од EУ).
Временска рамка: 01.01.2018 – 01.11.2019 Буџет: 2.770.430 MKD

Кон безбедна, стимулирачка и рехабилитирачка околина за деца во судир со законот во воспитно-поправните домови во Албанија, Косово и Македонија (2017 – 2021)

Проектот е имплементиран од страна на Холандскиот Хелсиншки комитет во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, Албанскиот Хелсиншки комитет и Косовскиот центар за рехабилитација на жртвите од тортура Хелсиншкиот комитет е партнер во имплементирање на регионален проект со цел да се придонесе кон реформирање на затворскиот систем во Албанија, Косово и Македонија, преку подобрување на можностите за децата во судир со законот кои издржуваат мерка во воспитно-поправните домови за нивно успешно... »
Донатор: Министерството за надворешни работи на Холандија
Временска рамка: мај 2018 - мај 2022 Буџет: 28.575 EUR

Живот зад решетки!

Хелсиншкиот комитет за човекови права спроведува проект со цел да се адресираат прекршувањата на човековите права на лицата кои издржуваат казна затвор во казнено-поправните установи, кои најчесто се резултат на корупцијата во затворскиот систем во Република Македонија Во рамките на проектот, Хелсиншкиот комитет ќе врши мониторинг на состојбата и условите во казнениот систем преку теренски посети во сите казнено-поправни установи во државата и ќе обезбедува бесплатна правна помош на осудените лица и ќе ја подигне свесноста кај... »
Донатор: Владата на САД преку Амбасадата на САД
Временска рамка: 15.08.2018 - 31.07.2019 Буџет: 24.000 USD

Унапредување на човековите права

Целта на проектот е да ги зајакне националните механизми за антидискриминација преку градење на капацитетите на релевантните државни институции и граѓански организации, понатамошен развој на правната рамка и зголемување на јавната свест за овие појави Проектот, исто така, има за цел да го адресира криминалот од омраза и говорот на омраза преку подобрено законодавство, подигнување на свеста, континуирано градење на капацитети и следење и регистрирање на вакви... »
Донатор: Мисијата на ОБСЕ
Временска рамка: 15.02.2019 – 15.12.2019 Буџет: 27.500 EUR

Правно зајакнување на текстилните работнички за самозастапување

Проектот има за цел превенција и намалување на прекршувањата на работничките права на текстилните работнички преку нивно правно зајакнување и теренско документирање на случаи на прекршени работнички права Дополнително, проектот треба да го поттикне самозастапувањето на текстилните работнички во процесите на носење политики кои ги регулираат нивните... »
Донатор: ФООМ
Буџет: 40.000 USD

Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Македонија

Целта на проектот е да се зголеми продуктивноста на работниците во Македонија преку подобрување на законската рамка за работни односи Проектот ќе обезбеди две анализи коишто од една страна ќе понудат сеопфатен преглед на сегашната состојба, вклучувајќи мерење на степенот на сатисфакција на граѓаните од заштитните механизми против дискриминацијата и повредите на работнички права, а од друга страна ќе дадат препораки за унапредување на законската рамка во согласност со меѓународните стандарди Дополнително, проектниот тим ќе врши... »
Донатор: Фондот за добро владеење на Велика Британија
Временска рамка: 1.08.2018 – 31.03.2019 Буџет: 56.122 GBP

Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Северна Македонија (II)

Целта на проектот е да се зголеми продуктивноста на работниците во Северна Македонија преку подобрување на законската рамка за работни односи Проектот ќе обезбеди сеопфатен преглед на сегашната состојба, вклучувајќи мерење на степенот на сатисфакција на граѓаните од заштитните механизми против дискриминацијата и повредите на работнички права, а од друга страна ќе даде препораки за унапредување на законската рамка во согласност со меѓународните стандарди Дополнително, проектниот тим ќе врши мониторинг на инспекцискиот надзор и... »
Донатор: Фондот за добро владеење на Велика Британија
Временска рамка: 15.04.2019 – 31.03.2021 Буџет: 188.320 GBP

Правно зајакнување во заедницата во процесот на деинституционализација

Проектот го адресира нееднаквиот пристап до услуги на децата со попреченост и нивните семејства Имајќи предвид дека целта на процесот на деинституционализација е обезбедување на помош и поддршка преку вонинституционалните форми на социјална заштита, преку овој проект ќе се обезбеди директна правна помош и поддршка на децата со попреченост и нивните семејства преку дневните центри, a во рамки на локалните заедници во кои живеат Активностите ќе опфатат реализирање на обуки за родителите, старателите и други лица кои се грижат за децата за... »
Донатор: Unicef
Временска рамка: 1 Август 2019 – 31 Јули 2020 Буџет: 2.063.342 MKD

Против говорот на омраза во Западен Балкан

За време на пандемијата имаше евидентен пораст на говорот на омраза низ регионот на Западен Балкан и станува очигледно дека јавната свест за препознавање на различни форми на дискриминација и можноста за нејзино спречување и заштита е ниска, особено во однос на здравствената криза со каква што досега не сме се соочиле Според сопствената мониторинг анализа и регионалното мапирање, Хелсиншкиот комитет регистрираше удвојување на говорот на омраза од појавата на пандемијата – особено говорот на омраза кон групите во неповолна положба... »
Донатор: Civil Rights Defenders
Временска рамка: јули 2021- декември 2024 Буџет: 59.000 ЕУР

Зајакнување на пристапот до правдата во Северна Македонија

МХK обезбедува мониторинг на човековите права во Северна Македонија од почетокот на својата работа, а од 2015 година оваа услуга е воспоставена преку посебна програма и е прилагодена на потребите на ранливите и маргинализираните групи во општеството Оттогаш одржливоста на оваа програма е еден од главните приоритети на Комитетот, па затоа развивме одржлива програма за обезбедување бесплатна правна помош, со која оваа услуга останува активна за сите целни групи, настрана од расположливото проектно финансирање Услугата за бесплатна правна... »
Донатор: Министерство за надворешни рабoти и меѓународна соработка на Италија
Временска рамка: 01.12.2021-20.11.2022 Буџет: 26.981 EUR

Градење капацитети на граѓанските организации за изработка на GREVIO извештај во сенка

Целта на проектот беше зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за конзистентен мониторинг на имплементацијата на Истанбулската конвенција, особено во однос на мониторирање и застапување базирани на докази, известување до ГРЕВИО Комитетот и координација на граѓанските организации кои работат во областа на елиминирање на сите форми на насилство врз жените Преку реализирање на овој проект Хелсиншкиот комитет придонесе во креирањето на соодветна легислатива и политичка средина во согласност со меѓународните стандарди... »
Донатор: UnWomen (преку програма финансирана од EУ)
Временска рамка: 2020 – 2021

Елиминирање на родовата нееднаквост преку институционални и дигитални интервенции

  Целта на овој проект беше да придонесе кон елиминација на родовата нееднаквост во Македонија, преку низа интервенции и активности на три нивоа: институционално, дигитално и законодавно ниво Дел од овие активности опфатија обуки за вработените во институциите во однос на одредбите и стандардите предвидени со Истанбулската конвенција; обезбедување бесплатна правна помош на жртви на родово базирано насилство и со тоа гарантирање на непречен пристап до правда, како и информирање за нивните права; и активности што придонесуваат во... »
Донатор: Kvinna till Kvinna
Временска рамка: 2019 – 2020

Застапување за женски права: Патот до родова еднаквост

Целта на овој проект е да се зајакне улогата на граѓанските организации во процесот на пристапување кон Европската унија, со посебен фокус на прашања од областа на родовата еднаквост Оваа цел ќе биде остварена преку зголемување на капацитетот на Хелсиншкиот комитет за застапување за ЕУ во областа на родовата еднаквост преку мониторинг на имплементацијата на домашното законодавство во согласност со стандардите на ЕУ преку прибирање на податоци засновани на докази и известување Со цел да се исполнат поставените цели, проектот ќе ангажира... »
Донатор: Kvinna till Kvinna
Временска рамка: 2021 – 2023

Менување политики, предизвикување перспективи

Целта на овој проект е да придонесе во намалување на родовата нееднаквост во Северна Македонија преку низа интервенции во областа на родово базираното насилство Родовите стереотипи се длабоко вкоренети во нашата средина и се одразуваат во одговорот на родово базираното насилство во сите негови форми Оттука, целта е да се адресираат овие проблеми преку сеопфатен пристап кој вклучува специфични активности за решавање на различни аспекти на проблемот со родово базираното насилство Распространетата мизогина и сексистичка средина и... »
Донатор: Balkan Trust for Democracy
Временска рамка: 2021 – 2022

Дејствувај против корупцијата!

Целта на овој проект беше активно дејствување во борбата против корупцијата, со крајна цел заштита и унапредување на човековите слободи и права, преку мониторинг на судските процеси за предмети во областа на организираниот криминал и корупцијата; пружање на соодветна правна помош на жртвите на коруптивни дејствија; застапување во насока на поголема одговорност и транспарентност на сите институции, со посебен акцент на правосудните органи; и настојување да се влијае врз спречување и ставање крај на неказнивоста и да се овозможи кривична... »
Донатор: North Macedonia Support Initiative Временска рамка: 2020

Работнички обединете се!

Целта на овој проект беше обезбедување на подобар пристап до правда во случаите на дискриминација врз жените на работно место, подобрен систем на заштита од дискриминација на жените на работното место, како и подигнување на свеста на јавноста за состојбата со дискриминација врз жените на работното место и употреба на заштитните механизми Преку овој проект Хелсиншкиот комитет успеа да обезбеди бесплатна правна помош за жени и девојки жртви на родово базирано насилство, вклучително и нивно застапување пред надлежните судови Исто така,... »
Донатор: Косовска Женска Мрежа
Временска рамка: 2020-2021

Проекти 2017

Име на проектот Донатор Временска рамка Буџет
Правно зајакнување на текстилните работнички за самозастапување Фондација Отворено општество - Македонија 01.02.2017 - 31.12.2017 49.992 USD
Институционален грант Цивика мобилитас Швајцарска Агенција за соработка и развој (преку МЦМС) 01.01.2017- 30.062018 3.000.000 МКД
Пристап до правда во Република Македонија Фондација отворено…

Проекти 2016

Име на проектот Донатор Временска рамка Буџет
Мрежа 23 + Европска Унија преку Институт за Европска политика 01/01/2016 – 31/12/2017 72.000 EUR
Борба против говор на омраза National Endowment for Democracy 01/07/2016 – 30/04/2017 45.000 USD
ЛГБТИ Инклузија Sigrid Rausing Trust 01/04/2016 – 31/03/2017 30.000 GBP

Проекти 2013

Име на проектот Донатор Временска рамка Буџет
Помеѓу имплементација и реалност на Националната тратегија за инклузија на Ромите – Декада на Роми 2005-2015 Германската амбасада и ОСИ Будимпешта Јун 2013 – Фев 2014 38.500 EUR
Набљудување на судски постапки во областа на основните граѓански и политички права и слободи УСАИД и Фондација Отворено општество – Македонија Сеп 2013 - Јун 2014 20.300 EUR

Проекти 2012

Име на проектот Донатор Временска рамка Буџет
Подобрување на учеството во демократските процеси на етничките заедници под 20% Европска комисија (ЕИДХР) и Министерство за надворешни работи на Р. Чешка Јануари - Декември 2012 10.3500 EUR
Мониторинг на исполнување на препораките на Советот на Европа за ЛГБТ правата ИЛГА Европа Декември 2011 - Декември 2012 9.990 EUR
Правна и медицинска пракса за трансродови лица во Република…

Проекти 2011

Име на проектот Донатор Временска рамка Буџет
Подобрување на пристапот до правдата – бесплатна правна помош Бранители на граѓанските права (поранешен Шведски Хелсиншки Комитет) Јануари – Mај 2011 23.000 EUR
Подобрување на пристапот до правдата – поддршка на жртвите од тортура УНВФТВ Јануари – Декември 2011 13.500 EUR
Школи за човекови права (две) Норвешки Хелсиншки Комитет

Проекти 2010

Име на проектот Донатор Временска рамка Буџет
Подобрување на пристапот до правдата – поддршка на жртвите од домасно насилство УНИФЕМ Јуни 2010 5.000 EUR
Компаративна и физибилити студија за пробација во Македонија Британска амбасада Септември 2010 - Jуни 2011 21.420 EUR
Подготовка и тестирање на…

Проекти 2009

Име на проектот Донатор Временска рамка Буџет
Подобрување на пристапот до правдата – бесплатна правна помош Шведски Хелсиншки комитет Јануари - Декември 2009 63.400 EUR
Подобрување на пристапот до правдата – поддршка на жртвите од тортура УНВФТВ Јануари - Декември 2009 19.000 EUR
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија Норвешки Хелсиншки комитет Јуни 2008 - Мај 2009 45.000 EUR
Проект на Младинската…

Проекти 2008

Име на проектот Донатор Временска рамка Буџет
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија Норвешки хелсиншки комитет Јуни 2008 – Мај 2009 45.000 EUR
Подобрување на пристапот до правдата – бесплатна правна помош Шведски хелсиншки комитет Јануари – Декември 2008 70.000 EUR
Подобрување на пристапот до правдата – поддршка на жртвите од тортура УНВФТВ Јануари – Декември 2008 19.380 EUR
Промоција на механизми за…

Проекти 2007

Име на проектот Донатор Временска рамка Буџет
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија Норвешки Хелсиншки Комитет Јануари - Декември 2006 36.500 EUR
Подобрување на пристапот до правдата – бесплатна правна помош Шведски Хелсиншки Комитет Јануари - Декември 2006 36.500 EUR
Школи за човекови права Норвешки Хелсиншки Комитет / ОБСЕ Јануари - Декември 2006 32.800 EUR
Промоција на механизми за еднакви…

Проекти 2006

Име на проектот Донатор Временска рамка Буџет
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија Норвешки Хелсиншки Комитет Јануари - Декември 2006 36.500 EUR
Подобрување на пристапот до правдата – бесплатна правна помош Шведски Хелсиншки Комитет Јануари - Декември 2006 86.800 EUR
Школи за човекови права Норвешки Хелсиншки Комитет / ОБСЕ Јануари - Декември 2006 36.800 EUR
Промоција на механизми за еднакви…

Проекти 2005

Име на проектот Донатор Временска рамка Буџет
Набљудување и известување за прекршувањата на човековите права на територијата на Република Македонија Норвешки хелсиншки комитет Јануари - Декември 2005 12.000 EUR
Правници за човекови права – бесплатна правна помош Шведски хелсиншки комитет Јануари - Декември 2005 12.000 EUR
Подготовка и промоција на закон за не-дискриминација Шведски хелсиншки комитет Декември 2004 - Јуни 2005