За Нас

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија е здружение на граѓани регистрирано во 1994 година. Комитетот врши мониторинг на состојбата со човековите права, обезбедува правна помош, соработува со други организации и со државните органи во насока на зголемување на промоцијата, почитувањето и заштитата на човековите права и слободи. Цел на Комитетот е заштита и унапредување на човековите права и слободи гарантирани со Уставот на СРМ, меѓународните инструменти и Завршниот документ од Хелсинки од 1975 година и градење на демократски услови во кои тие можат да се практикуваат врз основа на владеење на правото. Комитетот поаѓа од тоа дека сите луѓе треба да имаат можност да ги уживаат и практикуваат нивните основни права и слободи и да имаат можност да ги заштитат во случај на нивно прекршување или ограничување. Ова претставува основа на владеењето на правото, човековите права и демократијата.

Во настојувањето за унапредување и заштита на човековите права и хармонизирање на домашното законодавство и практика со она на Европската унија, Хелсиншкиот комитет: Организира системско набљудување на состојбите со човековите права во земјата; Обезбедува бесплатна правна помош и ги штити индивидуалните, колективните и правата на другите правни субјекти на територијата на Република Северна Македонија и пред меѓународни организации; Подготвува месечни, годишни и посебни извештаи за состојбата со човековите права; Подготвува анализи и други стручни документи поврзани со состојбите со човековите права; Организира конференции, семинари, трибини, јавни акции и други законски форми на граѓанска активност; Го промовира и помага развојот на демократијата, владеењето на правото и граѓанското општество, и врши други работи од јавен интерес согласно Законот за здруженија на граѓани.

Собрание

Членови на Собранието на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија:

 1. Алберт Муслиу
 2. Богданчо Гогов
 3. Борјан Јовановски
 4. Весна Трајановска
 5. Гордан Калајџиев
 6. Дехран…
 7. Љубомир Д. Фрчковски
 8. Никола Наумоски
 9. Маргарита Цаца-Николовска
 10. Мартин Наниќ
 11. Мери Јордановска
 12. Петрит Сарачини
 13. Самет Скендери
 14. Самоил Филиповски
 15. Сашка Цветковска
 16. Сашко Дуковски

Управен Одбор

Членови на Управниот одбор на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија

 1. Алберт Муслиу
 2. проф. д-р Беса Арифи
 3. Борјан Јовановски
 4. проф. д-р Гордан Калајџиев
 5. проф. д-р Љубомир Фрчковски
 6. Маргарита Цаца-Николовска
 7. проф. д-р Мимоза Ристова
 8. Сашко Дукоски
 9. проф. д-р Румена Бужаровска

Претседател

Проф. д-р Гордан Калајџиев стапи на функцијата претседател на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија на 17 септември 2011 година. Покрај ангажманот во Комитетот, тој е и професор на катедрата по кривично право на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

CV-то на претстедателот можете да го превземете на следниов линк

Надзорен одбор

Членови на Надзорниот одбор на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија

 1. Џелал Хоџиќ
 2. Искра Гешовска
 3. Самоил Филиповски

Канцеларија

Име Образование Работно место
Уранија Пировска дипломиран правник Извршна директорка
Кочо Андоновски интегрирани односи со јавност Програмски директор
Сања Барлаковска дипломиран правник Раководителка на канцеларија
Игор Јадровски дипломиран правник (правосуден) Проектен координатор / Правен советник
Славица Анастасовска дипломиран правник (правосуден) Проектна координаторка / Правна советничка
Хајди Штерјова Симоновиќ дипломиран правник, адвокат Проектна координаторка / Правна советничка
Јована Јовановска Кануркова магистер по правни науки (правосуден) Правна советничка
Вилдан Дрпљанин магистер по правни науки Проектен координатор / Правен советник
Сибел Амет магистер по правни науки Проектна координаторка / Правна советничка
Ина Џугуманова дипломиран правник Правна советничка
Наташа Петковска магистер по правни науки Правна советничка
Јулијана Даскалов дипломиран економист Раководителка на финансии
Марина Савевска дипломиран економист Асистентка за финансии
Љубомир Фаизов интегрирани односи со јавност Проектен координатор
Зорица Николова дипломиран психолог и магистер по право (криминалистика) Раководителка на Сигурната куќа
Ена Бендевска меѓународна безбедност и меѓународни односи Проектна асистентка
Тања Стоименовска магистер по политички науки Проектна координаторка
Александар Петар Јовановски магистер по европски интеграции и социјален развој Прoeктен координатор
Калиа Димитрова магистер по политички и културолошки студии Проектна асистентка
Павлина Симоноска Арсиќ интердисциплинарни студии по новинарство Координаторка за комуникации
 1. Уранија Пировска
  дипломиран правник
  Извршна директорка
 2. Кочо Андоновски
  интегрирани односи со јавност
  Програмски директор
 3. Сања Барлаковска
  дипломиран правник
  Раководителка на канцеларија
 4. Игор Јадровски
  дипломиран правник (правосуден)
  Проектен координатор / Правен советник
 5. Славица Анастасовска
  дипломиран правник (правосуден)
  Проектна координаторка / Правна советничка
 6. Хајди Штерјова Симоновиќ
  дипломиран правник, адвокат
  Проектна координаторка / Правна советничка
 7. Јована Јовановска Кануркова
  магистер по правни науки (правосуден)
  Правна советничка
 8. Вилдан Дрпљанин
  магистер по правни науки
  Проектен координатор / Правен советник
 9. Сибел Амет
  магистер по правни науки
  Проектна координаторка / Правна советничка
 10. Ина Џугуманова
  дипломиран правник
  Правна советничка
 11. Наташа Петковска
  магистер по правни науки
  Правна советничка
 12. Јулијана Даскалов
  дипломиран економист
  Раководителка на финансии
 13. Марина Савевска
  дипломиран економист
  Асистентка за финансии
 14. Љубомир Фаизов
  интегрирани односи со јавност
  Проектен координатор
 15. Зорица Николова
  дипломиран психолог и магистер по право (криминалистика)
  Раководителка на Сигурната куќа
 16. Ена Бендевска
  меѓународна безбедност и меѓународни односи
  Проектна асистентка
 17. Тања Стоименовска
  магистер по политички науки
  Проектна координаторка
 18. Александар Петар Јовановски
  магистер по европски интеграции и социјален развој-специјализација по европска политичка интеграција (Брисел) и магистер по истражувања на јавни политики- Chevening стипендист на Универзитетот во Лондон.
  Прoeктен координатор
 19. Калиа Димитрова
  магистер по политички и културолошки студии
  Проектна асистентка
 20. Павлина Симоноска Арсиќ
  интердисциплинарни студии по новинарство
  Координаторка за комуникации
Aдреса:
Наум Наумовски Борче 83
1000 Скопје
Северна Македонија
Телефони
+389 (0)2 3119 073
+389 (0)2 3290 469
+389 (0)72 278 436
Website: http://www.mhc.org.mk
E-mail: info@mhc.org.mk

Волонтери

Ова е драгоцена можност за младите ентузијасти, идните активисти и бранители на човековите права да се стекнат со практично искуство преку волонтерска работа во Хелсиншкиот комитет.

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија е невладина организација со седиште во Скопје. Работата на комитетот е од областа на:

 • набљудување и известување за состојбата со човековите права