За Нас

Хелсиншкиот комитет за човекови права е здружение на граѓани регистрирано во 1994 година. Комитетот врши мониторинг на состојбата со човековите права, обезбедува правна помош, соработува со други организации и со државните органи во насока на зголемување на промоцијата, почитувањето и заштитата на човековите права и слободи. Цел на Комитетот е заштита и унапредување на човековите права и слободи гарантирани со Уставот на СРМ, меѓународните инструменти и Завршниот документ од Хелсинки од 1975 година и градење на демократски услови во кои тие можат да се практикуваат врз основа на владеење на правото. Комитетот поаѓа од тоа дека сите луѓе треба да имаат можност да ги уживаат и практикуваат нивните основни права и слободи и да имаат можност да ги заштитат во случај на нивно прекршување или ограничување. Ова претставува основа на владеењето на правото, човековите права и демократијата.

Во настојувањето за унапредување и заштита на човековите права и хармонизирање на домашното законодавство и практика со она на Европската унија, Хелсиншкиот комитет: Организира системско набљудување на состојбите со човековите права во земјата; Обезбедува бесплатна правна помош и ги штити индивидуалните, колективните и правата на другите правни субјекти на територијата на Република Северна Македонија и пред меѓународни организации; Подготвува месечни, годишни и посебни извештаи за состојбата со човековите права; Подготвува анализи и други стручни документи поврзани со состојбите со човековите права; Организира конференции, семинари, трибини, јавни акции и други законски форми на граѓанска активност; Го промовира и помага развојот на демократијата, владеењето на правото и граѓанското општество, и врши други работи од јавен интерес согласно Законот за здруженија на граѓани.

Собрание

Членови на Собранието на Хелсиншкиот комитет за човекови права:
Алберт Муслиу
Богданчо Богов
Беса Арифи
Борјан Јовановски
Весна Трајановска
Гордан Калајџиев
Дехран Муратов
Искра Гешоска
Лина Унковска
Љубомир Д. Фрчовски
Маргарита Цаца – Николовска
Мартин Наниќ
Мери Јордановска
Мимоза Ристова
Никола Наумоски
Периклија Бешка
Петрит Сарачини
Самет Скендери
Самоил Филиповски
Сашка Цветковска
Румена Бужаровска
Драган Гоцевски
Неда Здравева
Назим Рашиди
Васил Попетрески
Денис Прешова
Калина Малеска
Вики Младенова
Неда Чаловска Димовска
Костадин Богданов

Управен Одбор

Членови на Управниот одбор на Хелсиншкиот комитет за човекови права:

Неда Здравева
Румена Бужаровска
Беса Арифи
Васил Попетрески
Назим Рашиди
Денис Прешова
Костадин Богданов

Претседател

Неда Здравева

Неда Здравева

Неда Здравева е родена на 10.11.1976 година во Скопје. Дипломирала на Правниот факултет во 2000 година, а од 1999 година е вклучена во наставата како демонстратор. Магистерските студии од областа на граѓанското право ги завршила во 2008 година. Звањето доктор на правни науки го стекнува во 2012 година по одбрана на докторската дисертација „Kомпаративни аспекти на одговорноста за нематеријална штета во теоријата, законодавството и практиката“. Во академската во 2013/2014 остварува постдокторски истражувачки престој во областа на одговорност за дискриминација на Универзитетот во Фрибург, Швајцарија како стипендист на Програмата за извонредност на Владата на Швајцарија.

д-р Неда Здравева е вонредна професорка на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Дел е од наставниот кадар на предметите од областа на облигационото право и правото на интелектуална сопственост на студиите од прв и од втор циклус. Од септември во 2016 е избрана за продеканка за настава, а од ноември 2018 година е продеканка за финансии. Во 2020 година е назначена за Раководителка на Правната клиника за ранливи групи. Таа е еден од основачите на оваа клиника во 2017та година, и како ментор работи со студентите на проблематиката за правата на ранливите категории потрошувачи. Од 2011 година ја врши функцијата на Генерален Секретар на Центарот на Мрежата на правни факултети на Југоисточна Европа (South East European Law Schools Network) чија цел е соработка помеѓу правните факултети во регионот.

Авторка е на бројни трудови и публикации од областа на облигационото право, вклучително договорното право, отштетното право и потрошувачкото право, како и правото на интелектуалната сопственост. Исто така, била вклучена во подготовката на стратегиски документи. Како експерт учествувала и во креирањето законски решенија во областа на облигационото право и на потрошувачкото право. Учесничка е на научни и стручни конференции во земјата и во странство, вклучително и за пристап до правда и остварување на права на маргинализирани групи.

Надзорен одбор

Членови на Надзорниот одбор на Хелсиншкиот комитет за човекови права

Драган Гоцевски
Искра Гешовска
Самоил Филиповски

Канцеларија

Уранија Пировска дипломиран правник Извршна директорка E-mail
Кочо Андоновски интегрирани односи со јавност Програмски директор E-mail
Јасна Негревска Николиќ дипломиран економист Раководителка на канцеларија E-mail
Љубомир Фаизов интегрирани односи со јавност Проектен координатор E-mail
Славица Анастасовска дипломиран правник (правосуден) Проектна координаторка / Правна советничка E-mail
Наташа Петковска магистер по правни науки Правна советничка E-mail
Елена Петровска магистер по менаџмент Проектна координаторка E-mail
Ангелина Иванова дипломиран економист Финансиска соработничка E-mail
Јана Сотировска меѓународни односи и дипломатија Проектна асистентка E-mail
Александра Трајановска магистер по правни науки Проектна координаторка E-mail
Калиа Димитрова магистер по политички и културолошки студии Проектна координаторка E-mail
Александра Бубевска интердисциплинарни студии по новинарство Координаторка за комуникации E-mail
Марија Цветковска дипломиран економист Финансиска соработничка E-mail
Зоран Василески магистер по правни науки (правосуден) Правен советник E-mail
Тона Карева Магистер по правни науки Правна советничка E-mail