За Нас

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија е здружение на граѓани регистрирано во 1994 година. Комитетот врши мониторинг на состојбата со човековите права, обезбедува правна помош, соработува со други организации и со државните органи во насока на зголемување на промоцијата, почитувањето и заштитата на човековите права и слободи. Цел на Комитетот е заштита и унапредување на човековите права и слободи гарантирани со Уставот на СРМ, меѓународните инструменти и Завршниот документ од Хелсинки од 1975 година и градење на демократски услови во кои тие можат да се практикуваат врз основа на владеење на правото. Комитетот поаѓа од тоа дека сите луѓе треба да имаат можност да ги уживаат и практикуваат нивните основни права и слободи и да имаат можност да ги заштитат во случај на нивно прекршување или ограничување. Ова претставува основа на владеењето на правото, човековите права и демократијата.

Во настојувањето за унапредување и заштита на човековите права и хармонизирање на домашното законодавство и практика со она на Европската унија, Хелсиншкиот комитет: Организира системско набљудување на состојбите со човековите права во земјата; Обезбедува бесплатна правна помош и ги штити индивидуалните, колективните и правата на другите правни субјекти на територијата на Република Северна Македонија и пред меѓународни организации; Подготвува месечни, годишни и посебни извештаи за состојбата со човековите права; Подготвува анализи и други стручни документи поврзани со состојбите со човековите права; Организира конференции, семинари, трибини, јавни акции и други законски форми на граѓанска активност; Го промовира и помага развојот на демократијата, владеењето на правото и граѓанското општество, и врши други работи од јавен интерес согласно Законот за здруженија на граѓани.

Собрание

Членови на Собранието на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија:

 1. Алберт Муслиу
 2. Богданчо Богов
 3. Беса Арифи
 4. Борјан Јовановски
 5. Весна Трајановска
 6. Гордан Калајџиев
 7. Дехран Муратов
 8. Искра Гешоска
 9. Лина Унковска
 10. Љубомир Д. Фрчовски
 11. Маргарита Цаца – Николовска
 12. Мартин Наниќ
 13. Мери Јордановска
 14. Мимоза Ристова
 15. Никола Наумоски
 16. Периклија Бешка
 17. Петрит Сарачини
 18. Самет Скендери
 19. Самоил Филиповски
 20. Сашка Цветковска
 21. Сашко Дуковски
 22. Румена Бужаровска
 23. Драган Гоцевски

Управен Одбор

Членови на Управниот одбор на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија

 1. Алберт Муслиу
 2. проф. д-р Беса Арифи
 3. Борјан Јовановски
 4. проф. д-р Гордан Калајџиев
 5. проф. д-р Љубомир Фрчковски
 6. Маргарита Цаца-Николовска
 7. проф. д-р Румена Бужаровска

Претседател

Проф. д-р Гордан Калајџиев стапи на функцијата претседател на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија на 17 септември 2011 година. Покрај ангажманот во Комитетот, тој е и професор на катедрата по кривично право на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

CV-то на претстедателот можете да го превземете на следниов линк

Надзорен одбор

Членови на Надзорниот одбор на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија

 1. Драган Гоцевски
 2. Искра Гешовска
 3. Самоил Филиповски

Канцеларија

Марија Бошковскафилолог по општа и компаративна книжевностАсистентка на проект

Име Образование Работно место
Уранија Пировска дипломиран правник Извршна директорка
Кочо Андоновски интегрирани односи со јавност Програмски директор
Сања Барлаковска дипломиран правник Раководителка на канцеларија
Игор Јадровски дипломиран правник (правосуден) Проектен координатор / Правен советник
Славица Анастасовска дипломиран правник (правосуден) Проектна координаторка / Правна советничка
Јована Јовановска Кануркова магистер по правни науки (правосуден) Правна советничка / Проектна координаторка
Вилдан Дрпљанин магистер по правни науки (правосуден) Проектен координатор / Правен советник
Ина Џугуманова дипломиран правник Правна советничка
Наташа Петковска магистер по правни науки Правна советничка
Марина Савевска дипломиран економист Финансиска соработничка
Љубомир Фаизов интегрирани односи со јавност Проектен координатор
Зорица Николова дипломиран психолог и магистер по право (криминалистика) Раководителка на Сигурната куќа
Ена Бендевска меѓународна безбедност и меѓународни односи Проектна координаторка
Александар Петар Јовановски магистер по европски интеграции и социјален развој Прoeктен координатор
Калиа Димитрова магистер по политички и културолошки студии Проектна асистентка
Павлина Симоноска Арсиќ интердисциплинарни студии по новинарство Координаторка за комуникации
Бојана Јовановска магистер по социјална политика Проектна координаторка
Марија Цветковска дипломиран економист Финансиска соработничка
Сања Стефановиќ дипломиран психолог/психотерапевт Проектна асистентка
Зоран Василески магистер по правни науки (правосуден) Правен советник
 1. Уранија Пировска
  дипломиран правник
  Извршна директорка
 2. Кочо Андоновски
  интегрирани односи со јавност
  Програмски директор
 3. Сања Барлаковска
  дипломиран правник
  Раководителка на канцеларија
 4. Игор Јадровски
  дипломиран правник (правосуден)
  Проектен координатор / Правен советник
 5. Славица Анастасовска
  дипломиран правник (правосуден)
  Проектна координаторка / Правна советничка
 6. Јована Јовановска Кануркова
  магистер по правни науки (правосуден)
  Правна советничка / Проектна координаторка
 7. Вилдан Дрпљанин
  магистер по правни науки (правосуден)
  Проектен координатор / Правен советник
 8. Ина Џугуманова
  дипломиран правник
  Правна советничка
 9. Наташа Петковска
  магистер по правни науки
  Правна советничка
 10. Марина Савевска
  дипломиран економист
  Финансиска соработничка
 11. Љубомир Фаизов
  интегрирани односи со јавност
  Проектен координатор
 12. Зорица Николова
  дипломиран психолог и магистер по право (криминалистика)
  Раководителка на Сигурната куќа
 13. Ена Бендевска
  меѓународна безбедност и меѓународни односи
  Проектна асистентка
 14. Александар Петар Јовановски
  магистер по европски интеграции и социјален развој-специјализација по европска политичка интеграција (Брисел) и магистер по истражувања на јавни политики- Chevening стипендист на Универзитетот во Лондон.
  Прoeктен координатор
 15. Калиа Димитрова
  магистер по политички и културолошки студии
  Проектна асистентка
 16. Павлина Симоноска Арсиќ
  интердисциплинарни студии по новинарство
  Координаторка за комуникации
 17. Бојана Јовановска
  магистер по социјална политика
  Проектна координаторка
 18. Марија Бошковска
  филолог по општа и компаративна книжевност
  Асистентка на проект
 19. Марија Цветковска
  дипломиран економист
  Финансиска соработничка
 20. Сања Стефановиќ
  дипломиран психолог/психотерапевт
  Проектна асистентка
 21. Зоран Василески
  магистер по правни науки (правосуден)
  Правен советник
Aдреса:
Наум Наумовски Борче 83
1000 Скопје
Северна Македонија
Телефони
+389 (0)2 3119 073
+389 (0)2 3290 469
+389 (0)72 278 436
Website: http://www.mhc.org.mk
E-mail: helkom@mhc.org.mk
Youtube: https://www.youtube.com/user/Helkom1994

Волонтери

Ова е драгоцена можност за младите ентузијасти, идните активисти и бранители на човековите права да се стекнат со практично искуство преку волонтерска работа во Хелсиншкиот комитет.

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија е невладина организација со седиште во Скопје. Работата на комитетот е од областа на:

 • системско набљудување и известување за состојбите со човековите права во земјата;
 • обезбедување бесплатна правна помош;
 • заштита на индивидуалните, колективните и правата на другите правни субјекти на територијата на Република Северна Македонија и пред меѓународни организации;
 • подготовка на месечни, годишни и посебни извештаи за состојбата со човековите права;
 • изработка на анализи и други стручни документи поврзани со состојбите со човековите права;
 • организирање конференции, семинари, трибини, јавни акции и други законски форми на граѓанска активност;
 • промовирање и помагање на развојот на демократијата, владеењето на правото и граѓанското општество, и
 • други работи од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации.