Avancimi i të drejtave të njeriut

Qëllimi i projektit është të forcojë mekanizmat nacionale për anti diskriminim nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve të institucioneve shtetërore relevante dhe organizatave qytetare, zhvillimin e mëtejshëm të kornizës juridike dhe rritjen e vetëdijes publike për këto dukuri.  Projekti, gjithashtu, ka për qëllim të adresojë krimin nga urrejtja dhe fjalën e urrejtjes nëpërmjet përmirësimit të legjislacionit, rritjes së vetëdijes, ndërtimin e vazhdueshëm të kapaciteteve dhe ndjekjen dhe regjistrimin e incidenteve të këtilla.

Донатор: Misioni i OSBE-së
Временска рамка: 15.02.2019 – 15.12.2019