Ndihmë juridike falas

Komiteti i Helsinkit është shoqatë e autorizuar për sigurimin e ndihmës juridike, e regjistruar në Regjistrin shtetëror për ofrues të ndihmës juridike falas.  Nëse keni nevojë për ndihmë juridike falas, mund të paraqiteni në numrin e telefonit pa pagesë 0800 44 222. Nëse pas bisedës Ju nevojitet ndihmë e mëtutjeshme, mund të merrni dhe plotësoni Kërkesën për ndihmë juridike falas (likn për shkarkimin e kërkesës) si dhe në zyrën tonë.  Së bashku me kërkesën, parashtroni edhe kopje nga të gjitha dokumentet në lidhje me lëndën Tuaj.  Nëse nuk keni mundësi të kopjoni, atë do ta bëjmë në zyrën tonë. Pas dërgesës së kërkesës me postë, postë elektronike ose parashtrimin e kërkesës në zyrën tonë, do T’ju përcaktohet këshilltar jurist i cili do të punojë me lëndën Tuaj. Në varësi të lëndës dhe nëse pajtoheni, Komiteti i Helsinkit mund të sigurojë këshillim, mbështetje dhe përfaqësim në organet shtetërore dhe informimin e publikut gjatë shkeljeve më të rënda të të drejtave.

Formë për Ndihmë juridike falas (online)

Komiteti i Helsinkit siguron ndihmë juridike falas për fushat në vijim:

Mbrojtje nga diskriminimi

E drejta e jetës

Mbrojtja nga mundimi ose maltretimi

Mbrojtja nga privimi i padrejtë nga liria

Të drejta nga mbrojtja sociale

Të drejta të personave me çrregullime fizike, mentale, intelektuale ose shqisore

Barazi ndërmjet meshkujve dhe femrave

Të drejtat e punëtorëve

E drejta e besimit fetar

Liria e fjalës dhe informimit

Mbrojtja e të dhënave personale dhe privatësisë

Liria e bashkimit dhe protestës

Liria e lëvizjes

Të drejtë për mbrojtje shëndetësore

Të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve

E drejta për shkollim

Të drejta të pjesëtarëve të bashkësive

Mbrojtja nga dhuna familjare

E drejta për gjykim të drejtë në afat kohor të arsyeshëm

E drejta për azil Të drejta në lidhje me zgjedhjet

Komiteti i Helsinkit nuk siguron ndihmë juridike falas për këto fusha:

E drejta e pronësisë (përpos nëse nuk janë cenuar nga shteti)

E drejta për punësim dhe punë ( përpos në rastet e diskriminimit dhe mobingut)

Detyrime financiare ( përpos gjatë padrejtësisë evidente ose cenimit të mbrojtjes sociale)

Mbrojtjen e familjes ( përpos gjatë dhunës familjarë dhe shkeljen e të drejtave të fëmijës)

Marrëdhënie kontraktuese ndërmjet persona fizik dhe juridik (përpos kur janë cenuar nga shteti)

Të drejtat e autorit dhe pronësi industriale

Procedura për falimentim

Sigurim pensional dhe invalidor (përpos gjatë shkeljes së të drejtave nga shteti)

Kundërvajtje (përpos gjatë shkeljes së të drejtave nga shteti)

Të drejta dhe obligime të partive politike

Të drejta dhe obligime në shtete të huaja

Të drejta të LGBTI komunitetit

Të dhëna mbi qasjen në përdorimin e ndihmës juridike për fëmijë dhe persona me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre

Të dhëna mbi qasjen në përdorimin e ndihmës juridike për fëmijë dhepersona me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre

Video

Дали работодавачот смее да исплаќа плата што е помала од минималната плата?

Дали фирмите се ослободени од плаќање плати и придонеси поради пандемијата?

Дали работодавачот смее да исплаќа плата што е помала од минималната плата?

Дали фирмите се ослободени од плаќање плати и придонеси поради пандемијата?

Дали моите средства во вториот пензиски фонд се сигурни?

Дали средствата од вториот пензиски столб можам да ги користам доколку не остварам право на пензија?

Добив отказ од фирмата поради корона вирусот. Дали имам право на оштета?

Дали работодавачот има обврска да им исплати плати и придонеси на лицата кои се во самоизолација?

Каде и кога се даваат документи за оштета при повреда на работно место?

Дали смее работодавачот да му одбие денови од годишниот одмор на работникот поради корона вирусот?

Дали работодавачите се ослободени од плаќање плати и придонеси поради пандемијата?

Дали хронично болните кои се ослободени од работните обврски поради пандемијата може да добијат пониска плата?

Дали газдата може да ми пушти плата од 5 000 денари?

Дали ако сум на боледување работодавачот може да ми ја намали платата и да ми земе денови од одмор?