Vizioni i Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut është shoqëri në të cilën të gjithë njerëzit i gëzojnë dhe praktikojnë të drejtat dhe liritë e tyre themelore dhe kanë mbrojtje në rast të shkeljes ose kufizimit të tyre.