Jeta mbrapa grilave!

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut realizon projekti me qëllim të adresohen shkeljet e të drejtave të njeriut të personave të cilët vuajnë dënimin me burg në institucionet ndëshkuese – korrigjuese, të cilat zakonisht janë rezultat i korrupsionit në sistemin e burgjeve në Republikën e Maqedonisë.  Në kuadër të projektit, Komiteti i Helsinkit do të kryejë monitorimin e gjendjes dhe kushteve në sistemin burgjeve nëpërmjet vizitave në terren në të gjitha institucionet ndëshkuese – korrigjuese në shtet dhe do të sigurojë ndihmë juridike falas për personat e dënuar dhe do të rrisë vetëdijen tek publiku për korrupsionin në sistemin e burgjeve me qëllim ndryshimin e perceptimit diskriminues tek qytetarët ndaj këtij grupi të cenueshëm.

Донатор: Qeveria e SHBA-ve nëpërmjet Ambasadës së SHBA-vë
Временска рамка: 15.08.2018 - 31.07.2019