Rreth nesh

Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut i Republikës së Maqedonisë është një shoqatë e qytetarëve e regjistruar në vitin 1994. Komiteti kryen monitorimin e gjendjes së të drejtave të njeriut, siguron ndihmë juridike, bashkëpunon me organizata tjera dhe me organet shtetërore në kuptimin e rritjes së promovimit, respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut. Objektivi i Komitetit është mbrojtja dhe avancimi i të drejtave dhe lirive të njeriut, të garantuara me Kushtetutën e RMV-së, instrumentet ndërkombëtare dhe Dokumentin Përfundimtar të Helsinkit të vitit 1975, dhe ndërtimi i kushteve demokratike brenda të të cilave ato mund të ushtrohen në bazë të sundimit të ligjit. Komiteti niset nga fakti se të gjithë njerëzit duhet patur mundësinë e gëzimit dhe ushtrimit të të drejtave dhe lirive bazë të tyre dhe duhet patur mundësinë e mbrojtjes në rast të shkeljes ose kufizimit të tyre. Kjo gjë paraqet bazën e sundimit të ligjit, të të drejtave të njeriut dhe të demokracisë.

Në përpjekjet që bën për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe për harmonizimin e legjislacionit dhe praktikës së brendshme me atë të Bashkimit Evropian, Komiteti i Helsinkit: Organizon vëzghimin sistemik të gjendjeve të të drejtave të njeriut në vend; Siguron ndihmë juridike falas dhe mbron të drejtat individuale, kolektive, si dhe të drejtat e subjekteve tjera juridike në territorin e Republika e Maqedonisë së Veriut edhe përpara organizatave ndërkombëtare; Përpilon raporte mujore, vjetore dhe të posaçme mbi gjendjen e të drejtave të njeriut; Zhvillon analiza dhe dokumente tjera profesioniste lidhur me gjendjen e të drejtave të njeriut; Oganizon konferenca, seminare, forume, si dhe aksione tjera dhe forma ligjore të aktivitetit qytetar; Promovon dhe ndihmon zhvillimin e demokracisë, sundimit të ligjit dhe shoqërisë civile, dhe Kryen punë tjera të interesit publik në pajtim me Ligjin e Shoqatave të Qytetarëve.

Kuvendi

  1. Albert Musliu
  2. Bogdanco Bogov
  3. Besa Arifi
  4. Borjan Jovanovski
  5. Vesna Trajanovska
  6. Gordan Kalajdziev
  7. Dehran Muratov
  8. Iskra Gesoska
  9. Lina Unkovska
  10. Ljubomir D. Frckoski
  11. Margarita Caca Nikolovska
  12. Martin Nanic
  13. Meri Jordanovska
  14. Mimoza Ristova
  15. Nikola Naumoski
  16. Periklija Beska
  17. Petrit Saracini
  18. Samet Skenderi
  19. Samoil Filipovski
  20. Saska Cvetkovska
  21. Sasko Dukovski
  22. Rumena Buzarovska
  23. Dragan Gocevski

Bordi Drejtues

 1. Albert Musliu
 2. prof. d-r Besa Arifi
 3. Borjan Jovanovski
 4. prof. d-r Gordan Kalajdžiev
 5. prof. d-r Ljubomir Frčkovski
 6. Margarita Caca-Nikolovska
 7. prof. d-r Rumena Bužarovska

Kryetari

Prof. Dr. Gordan Kallajxhiev mori funksionin e Kryetarit të Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë më date 17 shtator 2011. Veç angazhimit në Komitet, ai është dhe profesor në departamentin e të Drejtës Penale në FakultetinJuridik “Justinian I” pranë Universitetit “Sh. Kirili dhe Metodi”

CV-në e Kryetarit mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm:

Bordi Mbikëqyrës

 1. Dragan Gocevski
 2. Iskra Gešovska
 3. Samoil Filipovski

Zyrë

Emër Edukim Pozitë
Uranija Pirovska Jurist i diplomuar Drejtor ekzekutiv
Kocho Andonovski Marrëdhënie të integruara me publikun Drejtor programor
Sanja Barlakovska Jurist i diplomuar Udhëheqës i zyrës
Igor Jadrovski Jurist i diplomuar / Provimi i jurisprudencës Koordinator i projektit/këshilltar juridik
Slavica Anastasovska Jurist i diplomuar/Provimi i jurisprudencës Koordinator i projektit/këshilltar juridik
Jovana Jovanovska Kanurkova Magjistër i shkencave juridike/provimi i jurisprudencës Këshilltar juridik
Vildan Drpljanin Magjistër i shkencave juridike (provimi i jurisprudencës) Koordinator i projektit/ këshilltar juridik
Ina Djugumanova Jurist i diplomuar Këshilltar juridik
Natasha Petkovska Magjistër i shkencave juridike Këshilltar juridik
Marina Saveska Ekonomist i diplomuar Bashkëpunëtore financiare
Ljubomir Faizov Marrëdhënie të integruara me publikun Koordinator i projektit
Zorica Nikolova Psikolog i diplomuar dhe magjistër i së drejtës (kriminalistikë) Udhëheqës i Shtëpi e sigurt
Ena Bendevska Siguri ndërkombëtare dhe marrëdhënie ndërkombëtare Asistent i projektit
Aleksandar Petar Jovanoski Magjistër i integrimeve evropiane Koordinator i projektit
Kalia Dimitrova Magjistër i studimeve politike dhe kulturore Asistent i projektit
Pavlina Simonoska Arsikj Studime inter disiplinore të gazetarisë Koordinator për komunikime
Bojana Jovanovska MA in Social Policy Koordinator për komunikime
Mаrija Boskovska Filolog – Letërsi e përgjithshme dhe krahasuese Asistent i projektit
Marija Cvetkovska Ekonomist i diplomuar Bashkëpunëtore financiare
Sanja Stefanovic Psikolog-psikoterapist Asistent i projektit
Zoran Vasileski Magjistër i shkencave juridike (provimi i jurisprudencës) Këshilltar juridik
 1. Uranija Pirovska
  Jurist i diplomuar
  Drejtor ekzekutiv
 2. Kocho Andonovski
  Marrëdhënie të integruara me publikun
  Drejtor programor
 3. Sanja Barlakovska
  Jurist i diplomuar
  Udhëheqës i zyrës
 4. Igor Jadrovski
  Jurist i diplomuar / Provimi i jurisprudencës
  Koordinator i projektit/këshilltar juridik
 5. Slavica Anastasovska
  Jurist i diplomuar/Provimi i jurisprudencës
  Koordinator i projektit/këshilltar juridik
 6. Jovana Jovanovska Kanurkova
  Magjistër i shkencave juridike/provimi i jurisprudencës
  Këshilltar juridik
 7. Vildan Drpljanin
  Magjistër i shkencave juridike (provimi i jurisprudencës)
  Koordinator i projektit/ këshilltar juridik
 8. Ina Djugumanova
  Jurist i diplomuar
  Këshilltar juridik
 9. Natasha Petkovska
  Magjistër i shkencave juridike
  Këshilltar juridik
 10. Marina Saveska
  Ekonomist i diplomuar
  Bashkëpunëtore financiare
 11. Ljubomir Faizov
  Marrëdhënie të integruara me publikun
  Koordinator i projektit
 12. Zorica Nikolova
  Psikolog i diplomuar dhe magjistër i së drejtës (kriminalistikë)
  Udhëheqës i Shtëpi e sigurt
 13. Ena Bendevska
  Siguri ndërkombëtare dhe marrëdhënie ndërkombëtare
  Asistent i projektit
 14. Aleksandar Petar Jovanoski
  Magjistër i integrimeve evropiane
  Koordinator i projektit
 15. Kalia Dimitrova
  Magjistër i studimeve politike dhe kulturore
  Asistent i projektit
 16. Pavlina Simonoska Arsikj
  Studime inter disiplinore të gazetarisë
  Koordinator për komunikime
 17. Bojana Jovanovska
  MA in Social Policy
  Koordinator për komunikime
 18. Mаrija Boskovska
  Filolog – Letërsi e përgjithshme dhe krahasuese
  Asistent i projektit
 19. Marija Cvetkovska
  Ekonomist i diplomuar
  Bashkëpunëtore financiare
 20. Sanja Stefanovic
  Psikolog-psikoterapist
  Asistent i projektit
 21. Zoran Vasileski
  Magjistër i shkencave juridike (provimi i jurisprudencës)
  Këshilltar juridik
Adresë:
Naum Naumovski Borce 83
1000 Skopje
Republikës së Maqedonisë Veriore
Telefon:
+389 (0)2 3119 073
+389 (0)2 3290 469
+389 (0)72 278 436
Website: http://www.mhc.org.mk
E-mail: helkom@mhc.org.mk
Youtube: https://www.youtube.com/user/Helkom1994

Vullnetarë

Vullnetarë të nderuar,

Është kjo një mundësi e çmuar për entuziastët e rinj, aktivistët e ardhshëm dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut që të fitojnë përvojë praktike përmes punës vullnetare në Komitetin e Helsinkit. Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut është organizatë joqeveritare, me seli në Shkup. Komiteti vepron në fushën e: vëzhgimit dhe raportimit mbi gjendjen e të drejtave të njeriut.