Rreth nesh

Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut i Republikës së Maqedonisë është një shoqatë e qytetarëve e regjistruar në vitin 1994. Komiteti kryen monitorimin e gjendjes së të drejtave të njeriut, siguron ndihmë juridike, bashkëpunon me organizata tjera dhe me organet shtetërore në kuptimin e rritjes së promovimit, respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut. Objektivi i Komitetit është mbrojtja dhe avancimi i të drejtave dhe lirive të njeriut, të garantuara me Kushtetutën e RMV-së, instrumentet ndërkombëtare dhe Dokumentin Përfundimtar të Helsinkit të vitit 1975, dhe ndërtimi i kushteve demokratike brenda të të cilave ato mund të ushtrohen në bazë të sundimit të ligjit. Komiteti niset nga fakti se të gjithë njerëzit duhet patur mundësinë e gëzimit dhe ushtrimit të të drejtave dhe lirive bazë të tyre dhe duhet patur mundësinë e mbrojtjes në rast të shkeljes ose kufizimit të tyre. Kjo gjë paraqet bazën e sundimit të ligjit, të të drejtave të njeriut dhe të demokracisë.

Në përpjekjet që bën për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe për harmonizimin e legjislacionit dhe praktikës së brendshme me atë të Bashkimit Evropian, Komiteti i Helsinkit: Organizon vëzghimin sistemik të gjendjeve të të drejtave të njeriut në vend; Siguron ndihmë juridike falas dhe mbron të drejtat individuale, kolektive, si dhe të drejtat e subjekteve tjera juridike në territorin e Republika e Maqedonisë së Veriut edhe përpara organizatave ndërkombëtare; Përpilon raporte mujore, vjetore dhe të posaçme mbi gjendjen e të drejtave të njeriut; Zhvillon analiza dhe dokumente tjera profesioniste lidhur me gjendjen e të drejtave të njeriut; Oganizon konferenca, seminare, forume, si dhe aksione tjera dhe forma ligjore të aktivitetit qytetar; Promovon dhe ndihmon zhvillimin e demokracisë, sundimit të ligjit dhe shoqërisë civile, dhe Kryen punë tjera të interesit publik në pajtim me Ligjin e Shoqatave të Qytetarëve.

Kuvendi

 1. Albert Musliu
 2. Bogdančo Gogov
 3. Borjan Jovanovski
 4. Vesna Trajanovska
 5. Gordan Kalajdžiev
 6. Dehran…
 7. Ljubomir D. Frčkovski
 8. Nikola Naumoski
 9. Margarita Caca-Nikolovska
 10. Martin Nanic
 11. Meri Jordanovska
 12. Petrit Saračini
 13. Samet Skenderi
 14. Samoil Filipovski
 15. Saška Cvetkovska
 16. Saško Dukovski

Bordi Drejtues

 1. Albert Musliu
 2. prof. d-r Besa Arifi
 3. Borjan Jovanovski
 4. prof. d-r Gordan Kalajdžiev
 5. prof. d-r Ljubomir Frčkovski
 6. Margarita Caca-Nikolovska
 7. prof. d-r Mimoza Ristova
 8. Saško Dukoski
 9. prof. d-r Rumena Bužarovska

Kryetari

Prof. Dr. Gordan Kallajxhiev mori funksionin e Kryetarit të Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë më date 17 shtator 2011. Veç angazhimit në Komitet, ai është dhe profesor në departamentin e të Drejtës Penale në FakultetinJuridik “Justinian I” pranë Universitetit “Sh. Kirili dhe Metodi”

CV-në e Kryetarit mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm:

Bordi Mbikëqyrës

 1. Dželal Hodžic
 2. Iskra Gešovska
 3. Samoil Filipovski

Zyrë

Emër Edukim Pozitë
Uranija Pirovska Jurist i diplomuar Drejtor ekzekutiv
Kocho Andonovski Marrëdhënie të integruara me publikun Drejtor programor
Sanja Barlakovska Jurist i diplomuar Udhëheqës i zyrës
Igor Jadrovski Jurist i diplomuar / Provimi i jurisprudencës Koordinator i projektit/këshilltar juridik
Slavica Anastasovska Jurist i diplomuar/Provimi i jurisprudencës Koordinator i projektit/këshilltar juridik
Hajdi Shterjova – Simonovikj Jurist i diplomuar/Avokat Këshilltar juridik
Jovana Jovanovska Kanurkova Magjistër i shkencave juridike/provimi i jurisprudencës Këshilltar juridik
Vildan Drpljanin Magjistër i shkencave juridike Koordinator i projektit/ këshilltar juridik
Sibel Amet Magjistër i shkencave juridike Koordinator i projektit/këshilltar juridik
Ina Djugumanova Jurist i diplomuar Këshilltar juridik
Natasha Petkovska Magjistër i shkencave juridike Këshilltar juridik
Julijana Daskalov Ekonomist i diplomuar Udhëheqës i financave
Marina Saveska Ekonomist i diplomuar Asistent i financave
Ljubomir Faizov Marrëdhënie të integruara me publikun Koordinator i projektit
Zorica Nikolova Psikolog i diplomuar dhe magjistër i së drejtës (kriminalistikë) Udhëheqës i Shtëpi e sigurt
Ena Bendevska Siguri ndërkombëtare dhe marrëdhënie ndërkombëtare Asistent i projektit
Tanja Stoimenovska Magjistër i shkencave politike Koordinator i projektit
Aleksandar Petar Jovanoski Magjistër i integrimeve evropiane Koordinator i projektit
Kalia Dimitrova Magjistër i studimeve politike dhe kulturore Asistent i projektit
Pavlina Simonoska Arsikj Studime inter disiplinore të gazetarisë Koordinator për komunikime
 1. Uranija Pirovska
  Jurist i diplomuar
  Drejtor ekzekutiv
 2. Kocho Andonovski
  Marrëdhënie të integruara me publikun
  Drejtor programor
 3. Sanja Barlakovska
  Jurist i diplomuar
  Udhëheqës i zyrës
 4. Igor Jadrovski
  Jurist i diplomuar / Provimi i jurisprudencës
  Koordinator i projektit/këshilltar juridik
 5. Slavica Anastasovska
  Jurist i diplomuar/Provimi i jurisprudencës
  Koordinator i projektit/këshilltar juridik
 6. Hajdi Shterjova – Simonovikj
  Jurist i diplomuar/Avokat
  Këshilltar juridik
 7. Jovana Jovanovska Kanurkova
  Magjistër i shkencave juridike/provimi i jurisprudencës
  Këshilltar juridik
 8. Vildan Drpljanin
  Magjistër i shkencave juridike
  Koordinator i projektit/ këshilltar juridik
 9. Sibel Amet
  Magjistër i shkencave juridike
  Koordinator i projektit/këshilltar juridik
 10. Ina Djugumanova
  Jurist i diplomuar
  Këshilltar juridik
 11. Natasha Petkovska
  Magjistër i shkencave juridike
  Këshilltar juridik
 12. Julijana Daskalov
  Ekonomist i diplomuar
  Udhëheqës i financave
 13. Marina Saveska
  Ekonomist i diplomuar
  Asistent i financave
 14. Ljubomir Faizov
  Marrëdhënie të integruara me publikun
  Koordinator i projektit
 15. Zorica Nikolova
  Psikolog i diplomuar dhe magjistër i së drejtës (kriminalistikë)
  Udhëheqës i Shtëpi e sigurt
 16. Ena Bendevska
  Siguri ndërkombëtare dhe marrëdhënie ndërkombëtare
  Asistent i projektit
 17. Tanja Stoimenovska
  Magjistër i shkencave politike
  Koordinator i projektit
 18. Aleksandar Petar Jovanoski
  Magjistër i integrimeve evropiane
  Koordinator i projektit
 19. Kalia Dimitrova
  Magjistër i studimeve politike dhe kulturore
  Asistent i projektit
 20. Pavlina Simonoska Arsikj
  Studime inter disiplinore të gazetarisë
  Koordinator për komunikime
Adresë:
Naum Naumovski Borce 83
1000 Skopje
Republikës së Maqedonisë Veriore
Telefon:
+389 (0)2 3119 073
+389 (0)2 3290 469
+389 (0)72 278 436
Website: http://www.mhc.org.mk
E-mail: info@mhc.org.mk

Vullnetarë

Vullnetarë të nderuar,

Është kjo një mundësi e çmuar për entuziastët e rinj, aktivistët e ardhshëm dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut që të fitojnë përvojë praktike përmes punës vullnetare në Komitetin e Helsinkit. Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut është organizatë joqeveritare, me seli në Shkup. Komiteti vepron në fushën e: vëzhgimit dhe raportimit mbi gjendjen e të drejtave të njeriut.