Rreth nesh

Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut është një shoqatë e qytetarëve e regjistruar në vitin 1994. Komiteti kryen monitorimin e gjendjes së të drejtave të njeriut, siguron ndihmë juridike, bashkëpunon me organizata tjera dhe me organet shtetërore në kuptimin e rritjes së promovimit, respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut. Objektivi i Komitetit është mbrojtja dhe avancimi i të drejtave dhe lirive të njeriut, të garantuara me Kushtetutën e RMV-së, instrumentet ndërkombëtare dhe Dokumentin Përfundimtar të Helsinkit të vitit 1975, dhe ndërtimi i kushteve demokratike brenda të të cilave ato mund të ushtrohen në bazë të sundimit të ligjit. Komiteti niset nga fakti se të gjithë njerëzit duhet patur mundësinë e gëzimit dhe ushtrimit të të drejtave dhe lirive bazë të tyre dhe duhet patur mundësinë e mbrojtjes në rast të shkeljes ose kufizimit të tyre. Kjo gjë paraqet bazën e sundimit të ligjit, të të drejtave të njeriut dhe të demokracisë.

Në përpjekjet që bën për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe për harmonizimin e legjislacionit dhe praktikës së brendshme me atë të Bashkimit Evropian, Komiteti i Helsinkit: Organizon vëzghimin sistemik të gjendjeve të të drejtave të njeriut në vend; Siguron ndihmë juridike falas dhe mbron të drejtat individuale, kolektive, si dhe të drejtat e subjekteve tjera juridike në territorin e Republika e Maqedonisë së Veriut edhe përpara organizatave ndërkombëtare; Përpilon raporte mujore, vjetore dhe të posaçme mbi gjendjen e të drejtave të njeriut; Zhvillon analiza dhe dokumente tjera profesioniste lidhur me gjendjen e të drejtave të njeriut; Oganizon konferenca, seminare, forume, si dhe aksione tjera dhe forma ligjore të aktivitetit qytetar; Promovon dhe ndihmon zhvillimin e demokracisë, sundimit të ligjit dhe shoqërisë civile, dhe Kryen punë tjera të interesit publik në pajtim me Ligjin e Shoqatave të Qytetarëve.

Kuvendi

Anëtarët e kuvendi:
Albert Musliu
Bogdanco Bogov
Besa Arifi
Borjan Jovanovski
Vesna Trajanovska
Gordan Kalajdziev
Dehran Muratov
Iskra Gesoska
Lina Unkovska
Ljubomir D. Frckoski
Margarita Caca Nikolovska
Martin Nanic
Meri Jordanovska
Mimoza Ristova
Nikola Naumoski
Periklija Beska
Petrit Saracini
Samet Skenderi
Samoil Filipovski
Saska Cvetkovska
Rumena Buzarovska
Dragan Gocevski
Neda Zdraveva
Nazim Rashidi
Vasil Popetreski
Denis Presova
Kalina Maleska
Viki Mladenova
Neda Calovska Dimovska
Kostadin Bogdanov

Bordi Drejtues

Anëtarët e Bordi Drejtues :

Neda Zdraveva
Rumena Buzarovska
Besa Arifi
Vasil Popetreski
Nazim Rashidi
Denis Presova
Kostadin Bogdanov

Kryetari

Neda Zdraveva

Neda Zdraveva

Neda Zdraveva lindi më 10 nëntor 1976 në Shkup. Ajo është diplomuar në Fakultetin Juridik në vitin 2000, dhe që nga viti 1999 është përfshirë në mësimdhënie si demonstruese. Studimet posdiplomike në sferën e të drejtës civile i ka përfunduar në vitin 2008. Titullin doktor i shkencave juridike e fiton në vitin 2012 pasi mbrojti disertacionin e saj të doktoratës “Aspektet krahasuese të përgjegjësisë për dëmin jomaterial në teori, legjislacion dhe praktikë”. Në vitin akademik 2013/2014 ajo fitoi të drejtën e qëndrimit për kërkimor postdoktoral në fushën e përgjegjësisë për diskriminimin në Universitetin e Friburgut, Zvicër si një bursiste e Programit të Ekselencës së Qeverisë së Zvicrës.

Dr. Neda Zdraveva është profesor inordinar në Fakultetin Juridik „Justiniani i Parë“ pranë Universitetit „Sh. Qirili dhe Metodi“. Është pjesë e kuadrit arsimor për lëndët nga fusha e të drejtës detyrimore dhe të drejtës së pronës intelektuale në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve. Nga shtatori i vitit 2016 është zgjedhur prodekane për mësimdhënie, kurse nga nëntori i vitit 2018 është prodekane për financa. Në vitin 2020 është emëruar Udhëheqëse e klinikës juridike për grupe të prekura (cenuara). Ajo është një ndër themeluesit e kësaj klinike në vitin 2017 dhe punon si mentore me studentë për çështjen e të drejtave të kategorive të prekur (cenuar) të konsumatorëve. Nga viti 2011 ajo kryen funksionin e sekretarit të përgjithshëm të Qendrës së Rrjetit të Fakulteteve Juridike në Evropën Juglindore (South East European Law Schools Network), qëllimi i së cilës është bashkëpunimi midis fakulteteve të rajonit.

Ajo është autore e punimeve dhe botimeve të shumta në fushën e së drejtës detyrimore, përfshi të drejtën kontraktore, të drejtën për dëmshpërblim, të drejtën e konsumatorit, si dhe të drejtën e pronës intelektuale. Ajo gjithashtu ka marrë pjesë edhe në përgatitjen e dokumenteve strategjike. Në cilësinë e ekspertes, ajo ka marrë pjesë edhe në hartimin e dokumenteve ligjorë në fushën e të drejtës detyrimore dhe të drejtës së konsumatorit. Ajo është pjesëmarrëse e konferencave shkencore dhe profesionale në vend dhe jashtë saj, përfshi edhe ato për akses në drejtësi dhe ushtrimin e të drejtave të grupeve të margjinalizuara.

Bordi Mbikëqyrës

Anëtarët e Bordi Mbikëqyrës :

Dragan Gocevski
Iskra Gešovska
Samoil Filipovski

Zyrë

Uranija Pirovska Jurist i diplomuar Drejtor ekzekutiv E-mail
Kocho Andonovski Marrëdhënie të integruara me publikun Drejtor programor E-mail
Sanja Barlakovska Ekonomist i diplomuar Udhëheqës i zyrës E-mail
Ljubomir Faizov Marrëdhënie të integruara me publikun Koordinator i projektit E-mail
Slavica Anastasovska Jurist i diplomuar / Provimi i jurisprudencës Koordinator i projektit/këshilltar juridik E-mail
Natasha Petkovska Magjistër i shkencave juridike (provimi i jurisprudencës) Këshilltar juridik E-mail
Jovana Jovanovska Kanurkova Jurist i diplomuar/Provimi i jurisprudencës Koordinator i projektit/ këshilltar juridik E-mail
Marina Saveska Ekonomist i diplomuar Bashkëpunëtore financiare E-mail
Ina Djugumanova Jurist i diplomuar E-mail
Aleksandar Petar Jovanoski Magjistër i integrimeve evropiane Koordinator i projektit E-mail
Kalia Dimitrova Magjistër i studimeve politike dhe kulturore Asistent i projektit E-mail
Pavlina Simonoska Arsikj Studime inter disiplinore të gazetarisë Koordinator për komunikime E-mail
Marija Cvetkovska MSc në Politikën Sociale Bashkëpunëtore financiare E-mail
Zoran Vasilevski Magjistër i shkencave juridike Këshilltar juridik E-mail
Tona Kareva Magjistër i shkencave juridike (provimi i jurisprudencës) Këshilltar juridik E-mail