Forcimi juridik i punëtoreve të tekstilit për vetë përfaqësim

Projekti ka për qëllim parandalimin dhe reduktimin e rasteve të shkeljes së të drejtave të punëtoreve të tekstilit nëpërmjet forcimit të tyre juridik dhe dokumentimit në terren të rasteve të shkeljes së të drejtave të punëtoreve.  Në mënyrë plotësuese, projekti duhet të inkurajojë vetë përfaqësimin e punëtoreve të tekstilit gjatë procesit të miratimit të politikave të cilat i rregullojnë të drejtat e tyre.

Донатор: FSHHM