March 31, 2020

Të drejtat e punëtorëve në kohën e virusit korona

Nga miratimi i masave të shtetit, Komiteti i Helsinkit ka pranuar 60 denoncime për shkeljen e të drejtave të punëtorëve, që përfshijnë gjithsej 1554 punëtorë. Më hollësisht rreth fenomenit të largimeve kolektive nga puna, marrëveshjeve të detyruara për ndërprerje të kontratave të punësimit, mospagimin e pagave dhe uljen e pagave për dy javët e kaluara si dhe lidhur me mosvazhdimin e kontratave për kohë të caktuar, shfrytëzimin e detyruar të pushimit vjetor dhe/ose pushimit pa pagesë, shkeljeve të rekomandimeve të Ministrisë së shëndetësisë dhe shkeljeve të tjera mund ti gjeni në këtë infografik

Dokumentet