March 29, 2019

Efikasiteti i inspektoratit shtetëror të punës në mbrojtjen e të drejtave të punëtorit – Infografik

Në linqet e mëposhtme mund të shkarkoni një dokument, i cili përmban të dhëna për procedimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës në lidhje me inspektimet e jashtëzakonshme, si dhe rekomandime përkatëse për përmirësimin e efiçiencës së Inspektoratit. Infografiku mbulon periudhën nga gushti 2018 deri në mars 2019 dhe është hartuar në kuadrin e projektit “Rritja e produktivitetit nëpërmjet përmirësimit të kornizës ligjore mbi marrëdhëniet e punës në Maqedoni(në)”, financuar nga Fondi i Qeverisjes së Mirë të Britanisë së Madhe.

Dokumentet