August 9, 2020

Ushtrimi i të drejtave përmes ndihmës juridike falas

Broshurë për personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre
Si dhe ku të drejtohesh për ushtrimin dhe mbrojtjen e të drejtave tua?

Kjo broshurë është prodhuar si pjesë e projektit “Forcimi Ligjor në Komu-nitetin në Procesin e Deinstitucionalizimit” të cilin Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, me mbështetjen e UNICEF, filloi ta zbatojë në gusht 2019. Qëllimi kryesor është t’u ofrojë ndihmë dhe mbështetje fëmijëve dhe per-sonave me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre në ushtrimin e të drejtave bazike të njeriut, nga njëra anë, si dhe mbështje atyre që janë përgjegjës për ofrimin e ndihmës së drejtpërdrejtë juridike, nga ana tjetër.

Në këtë broshurë do të gjeni përgjigje për disa nga pyetjet më të shpeshta në lidhje me të drejtat e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre. Për të gjitha pyetjet për të cilat nuk do të gjeni përgjigje në këtë broshurë, mund të kontaktoni drejtpërdrejtë me Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut. Kontaktet e organizatave dhe institucioneve për-katëse mund t’i gjeni në fund të kësaj broshure.

Dokumentet