August 10, 2020

Ndihmë juridike për fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara. Udhëzues për komunikimin gjatë dhënies së ndihmës juridike për fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre

Kjo broshurë është përgatitur në kuadër të projektit “Fuqizimi Ligjor i Komunitetit në Procesin e Deinstitucionalizimit” të cilin Komiteti i1 Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, me mbështetjen e UNICEF dhe Ambasadën britanike Shkup, filloi ta zbatojë në gusht 2019. Qëllimi kryesor i projektit është të sigurojë ndihmë dhe mbështetje për fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre në ushtrimin e të drejtave të tyre bazike njerëzore, nga njëra anë, si dhe mbështetje për personat që janë përgjegjës për ofrimin e drejtpërdrejtë të ndihmës juridike falas, nga ana tjetër. Broshura është dedikuar për personat që punojnë në departamentet e ndihmës juridike falas në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Qëllimi i broshurës është t’u shërbejë administratorëve si udhëzues në komunikimin gjatë ofrimit të ndihmës juridike falas për fëmijët dhe familjet e tyre, duke u mundësuar ndihmë dhe mbrojtje efektive dhe në kohë. — Për çdo pyetje shtesë mund të drejtoheni në: Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut rr. “Naum Naumovski Borçe” nr.83, 1000 Shkup +389 (0) 2 3119 073; +389 (0) 72 278 436 helkom@mhc.org.mk

Dokumentet