July 5, 2019

Puna ime – të drejtat e mia

“Secili ka të drejtë në punë, zgjedhje të lirë të punësimit, mbrojtje gjatë punës dhe në sigurim material gjatë kohës të papunësisë së përkohshme. Secili, në kushte të barabarta, e ka të arritshëm çdo vend pune. Secili i punësuar ka të drejtë në përfitim përkatës. Secili i punësuar ka të drejtë në pushim të paguar ditor, javor dhe vjetor. Të punësuarit nuk mund të heqin dorë nga këto të drejta.”

Udhëzimet për punën time të punëtorëve – të drejtat e mia “bazohen në mbrojtjen kushtetuese të së drejtës për punë. Udhëzuesit e përpunojnë legjislacionin maqedonas të punës në mënyrë që të sigurojë një mbrojtje më efektive të të drejtave të punëtorëve.

Nëse keni nevojë për informacion se si të gjeni mbrojtje dhe ku të shkoni kur të drejtat tuaja janë shkelur, këto udhëzime janë për ju!

Dokumentet