April 15, 2020

Të drejtat e punëtorëve në kohën e virusit korona 2

Në periudhën prej 1 deri më 14 prill 2020, Komiteti i Helsinkit ka pranuar 56 denoncime për shkelje të të drejtave të punëtorëve, që përfshijnë gjithsej 363 punëtorë. Të dhënat mbi largimet kolektive nga puna, ndërprerjet e detyruara me marrëveshje të kontratave të punësimit, mospagimin e pagave dhe/ose uljen e pagave për dy javët e kaluara si dhe shkeljet e tjera i keni në disozicion në këtë Infografik.

Dokumentet