April 19, 2021

Gjendja me të drejtat e 1 nëntor deri më 31 mars 2020, infografiku i gjysmëvjetorit

Raporti gjysmëvjetor për periudhën nga 1 nëntori 2020 deri më 31 mars 2021 tregon ndikimin e krizës shëndetësore në të drejtat e punëtorëve në pesë muajt e fundit. Ky raport përmbledh të dhënat nga 260 raste në të cilat ne ofruam ndihmë ligjore dhe para-ligjore për 1630 punëtorë.

Këshillat juridike dhe / ose informacioni ishte më i përhapuri në lidhje me shkeljet e të drejtave të punëtorëve të tekstilit dhe mbulon 141 të numrit të përgjithshëm të rasteve. Punëtorët e tekstilit nga Shtipi ishin një nga më të prekurit për shkak të menaxhimit joadekuat të krizës (99 raste). Shkeljet janë regjistruar në të gjithë vendin, por më shpesh në Shkup (71), Negotinë (23), Kocani (11) dhe Probishtip (8). Janë shkeljet e të drejtave të punëtorëve në industrinë e tekstilit ato që kanë treguar dimensionin gjinor të kësaj krize. Gratë në vendin tonë përfaqësohen kryesisht në fuqinë punëtore në industrinë e tekstilit, e cila është larg industria më e paguar dhe punëtorët e tekstilit shpesh marrin një pagë jo më të lartë se minimumi. Deri në 90 për qind të numrit të përgjithshëm të të punësuarve në industrinë e tekstilit janë gra. Kjo do të thotë që fuqia punëtore femërore në këtë sektor është ndër ato që preken më shumë nga kriza ekonomike e shkaktuar nga trajtimi i pandemisë.
Abuzimet me legjislacionin e punës dhe pagesat e paligjshme të pagave më të ulëta për shkak të referimit të pahijshëm në institutin e “pushimit të detyruar” do të thoshin që disa nga punëtorët e tekstilit që u “dërguan në shtëpi” morën një pagë prej rreth 7,500 denarë. Në kohën e shkrimit të këtij raporti gjashtëmujor, më shumë se 6,000 punëtorë tekstili ishin dërguar në pushim të detyruar ndërsa punëdhënësit prisnin ndihmën financiare të shtetit për të subvencionuar pagat. Shumë punëtorë tekstili ende nuk janë paguar për shkurt, pavarësisht nga fakti që kostoja e ushqimit dhe jetesës bazë po rritet çdo ditë, dhe pagesa e faturave të energjisë elektrike dhe ujit nuk vonohet, as nuk është duke pritur për pagat e punëtorëve.

Shkeljet e tjera të regjistruara më shpesh në lidhje me pagën e pushimit të papaguar (K-15), largimet nga puna, pagesa e pagës nën minimumin, shtesat e pagës së papaguar (punë jashtë orarit, punë gjatë natës, punë pushimesh, punë në të kaluarën), paga të papaguara dhe / ose ulje të pagës, shkelja e rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë (dëmtimi i vendit të punës, mosrespektimi i masave të mbrojtjes së koronavirusit), përfundimi i detyruar i kontratës së punës, ngacmimi në punë, shkelja e të drejtës për pushim vjetor dhe transformimet e punës nga koha e pacaktuar në kohë të caktuar.

Raporti gjysmë-vjetor mbi situatën e të drejtave të punës dhe të dhënat në lidhje me të gjitha 260 rastet që përfshijnë 1630 punëtorë janë në dispozicion për t’u shkarkuar në infografinë më poshtë. Infografia mbulon periudhën nga 1 nëntori 2020 deri më 31 mars 2021 dhe është përgatitur në kuadër të projektit “Prodhimtari e përmirësuar përmes një legjislacioni më të mirë të punës”, financuar nga Fondi i Qeverisjes së Mirë. Pikëpamjet dhe mendimet e shprehura në këtë përmbajtje nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet dhe mendimet e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

Dokumentet