July 11, 2022

GJENDJA MBI DHUNËN NË BAZË GJINORE DHE DHUNËN NË FAMILJE PËR PERIUDHËN 01.05.2021 – 30.04.2022