November 27, 2019

Infografiku vjetor per gjendjen me të drejtat e punëtorëve: 1 tetor 2018 – 31 tetor 2019

Në linqet e mëposhtme mund të shkarkoni një infografik, i cili përmban të dhëna për procedimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës në lidhje me inspektimet e jashtëzakonshme, si dhe rekomandime përkatëse për përmirësimin e efiçiencës së Inspektoratit. Infografiku mbulon periudhën nga 1 tetor 2018 në 31 tetor 2019 dhe është hartuar në kuadrin e projektit “Rritja e produktivitetit nëpërmjet përmirësimit të kornizës ligjore mbi marrëdhëniet e punës në Maqedoni e Veriut”, financuar nga Fondi i Qeverisjes së Mirë të Britanisë së Madhe. Mendimet dhe qëndrimet e shënuara në këtë përmbajtje nuk i reflektojnë çdoherë mendimet dhe qëndrimet e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

Dokumentet