ноември 27, 2019

Годишен инфографик за состојбата со работничките права: 1 октомври 2018 – 31 октомври 2019

На линкот можете да го преземете инфографикот кој содржи податоци за состојбата со работничките права и постапувањето на Државниот инспекторат за труд во однос на барањата за вонредни инспекциски надзори. Инфографикот го опфаќа периодот од 1 октомври 2018 година до 31 октомври 2019 година и е изготвен во рамки на проектот ,,Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Северна Македонија’’, финансиран од Фондот за добро владеење на Велика Британија. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Владата на Обединетото Кралство. 

Документи