February 5, 2020

(Jo)efikasiteti i inspektoratit shtetëror të punës në mbrojtjen e të drejtave të punëtorit – Infografik numer 3

Në linqet e mëposhtme mund të shkarkoni një infografik, i cili përmban të dhëna për procedimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës në lidhje me inspektimet e jashtëzakonshme, si dhe rekomandime përkatëse për përmirësimin e efiçiencës së Inspektoratit. Infografiku mbulon periudhën nga nëntori 2019 deri në Janar 2020 dhe është hartuar në kuadrin e projektit “Rritja e produktivitetit nëpërmjet përmirësimit të kornizës ligjore mbi marrëdhëniet e punës në Maqedoni e Veriut”, financuar nga Fondi i Qeverisjes së Mirë të Britanisë së Madhe. Mendimet dhe qëndrimet e shënuara në këtë përmbajtje nuk i reflektojnë çdoherë mendimet dhe qëndrimet e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

Dokumentet