November 16, 2017

Konferencë dhe marsh “Sy për barazi” dhe marshi tolerancës

Më 15 nëntor (e mërkurë) me fillim në ora: 11:00 në hotel: “Arka” u mbajtë konferenca: “Sy për barazi” kushtuar personave me aftësi të kufizuara. Konferencën e organizoi Komiteti i Helsinkit në suaza të projektit: “Përkrahje nga shoqëria qytetare ndaj politikave për kohezion social dhe për diverzitetet” i përkrahur nga Ambasada e Britanis së Madhe në Maqedoni. Në këtë konferencë u prezentuan analizat nga hulumtimet e nevojave për ndryshimin e gjendjes të personave me aftësi të kufizuara në sferat vijuese: siguri sociale, arsim, mbrojtje shëndetësore, punësim dhe jetë cilësore. Fjalim hyrës në pres – konferencën mbajti Ambasadori britanez në Maqedoni, Çarls Geret dhe drejtoresha ekzekutive e Komitetit të Helsinkut për të drejtat e njeriut, Uranija Pirovska, pastaj vijuan fjalimet e ministrave dhe përfaqësuesve të ministrive përgjegjës për lëmitë në të cilat janë bërë hulumtimet.

Pas mbarimit të konferencës vazhdoj marshi i tolerancës “Shiko me zemër pranoje dallimin” i cili filloi në ora 15:00 nga Muzeu i qytetit të Shkupit, kah rruga: “Makedonija” dhe mbaron me fjalim të pjesmarrësve në parkun: “Zhena borec”, përballë Kuvendit të RM.

Shikoni galerin ë nga konferenca dhe marshi tolerancës

https://www.facebook.com/MacedonianHelsinkiCommittee/posts/10156251484721111