July 12, 2019

I a i mbron inspektorati shtetëror i punës të drejtat e punëtorit në mënyrë efikase? Infografik numer 1.

Në linqet e mëposhtme mund të shkarkoni një dokument, i cili përmban të dhëna për procedimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës në lidhje me inspektimet e jashtëzakonshme, si dhe rekomandime përkatëse për përmirësimin e efiçiencës së Inspektoratit. Infografiku mbulon periudhën nga prilli deri në qërshor 2019 dhe është hartuar në kuadrin e projektit “Rritja e produktivitetit nëpërmjet përmirësimit të kornizës ligjore mbi marrëdhëniet e punës në Maqedoni(në) (e Veriut)”, financuar nga Fondi i Qeverisjes së Mirë të Britanisë së Madhe. Mendimet dhe qëndrimet e shënuara në këtë përmbajtje nuk i reflektojnë çdoherë mendimet dhe qëndrimet e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

Dokumentet