октомври 22, 2018

Месечен извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил во Србија и Македонија ‒ Септември 2018

Целта на овој Извештај е да ја претстави моменталната состојба во врска со заштитата на човековите права и слободи на мигрантите, бегалците и барателите на азил кои поминуваат или престојуваат во Србија и Македонија. Податоците во овој Извештај се добиени од 24 граѓански организации од Србија и Македонија, во рамките на мрежата „Помош на рутата“.

Документи