јули 24, 2017

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2016 година

Годишниот извештај за криминалот од омраза во 2016 година опфаќа 70 инциденти кои се разработени според вид, локација, време на сторување, пристрасна мотивација, број на жртви и сторители и статус на случаите.

Документи