јануари 9, 2019

Информативни картички за работничките права

Во насока на подигнување на свеста за работничките права во Република Македонија, Хелсиншкиот комитет подготви серија картички наменети за објавување на социјалните мрежи, кои содржат информации за законски уредените права на работниците и како да се постапи во случај на нивно прекршување.

Овој производ е подготвен во рамки на проектот ,,Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Македонија” финансиран од Фондот за добро владеење на Велика Британија, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Владата на Обединетото Кралство.

Информативните картички на македонски и албански јазик се достапни и на следните линкови:

Документи