јуни 15, 2020

Инфографик за родово базирана дискриминација на работно место, февруари-април 2020 (I)

Родово базираната дискриминација на работното место може да се јави во повеќе облици. Генерално, таа претставува нееднакво третирање на работникот/чката поради родот на лицето, односно поради тоа што лицето е жена, маж или го изразува родот или идентитетот на поинаков начин. Ваквиот вид на дискриминација повеќе ги засегнува жените отколку мажите и е највеќе застапена во приватниот сектор.

Во периодот февруари-април 2020, Хелсиншкиот комитет регистрираше девет случаи на дискриминација на работнички врз основа на пол, род и личен статус.

Повеќе информации се достапни на инфографикот подолу

Документи