март 3, 2020

Донесување на закон во редовна постапка низ примерот на новиот ЗРО – Инфографик

Доколку ве интересира точната постапка низ која поминува еден македонски закон пред да стапи на сила, овој инфографик ќе ви ги даде сите точни одговори и ќе ви помогне со визуелизација на целиот процес. На линкот можете да го преземете инфографикот кој содржи податоци за редовната постапка на донесување на закони во Република Северна Македонија. Инфографикот е изготвен во рамки на проектот ,,Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Северна Македонија’’, финансиран од Фондот за добро владеење на Велика Британија. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Владата на Обединетото Кралство.

Документи