ноември 3, 2021

Тримесечен информатор на Мрежа за заштита од дискриминација за периодот јули – септември 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондација Отворено општество – Македонија.
Информаторот е финансиски поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија во рамки на проектот „Мрежа за заштита од дискриминација: Здружена акција за унапредување на еднаквоста и социјалната правда на маргинализираните заедници“.