јуни 1, 2017

Годишен извештај за човековите права во Република Македонија 2016

Соодветно на својата мисија да врши мониторинг на состојбите со човековите права и слободи во Република Македонија, Хелсиншкиот комитет секоја година објавува Годишен извештај во кој ги изнесува своите ставови и мислења по однос на сите области во кои човековите права и слободи биле засегнати. Извештајот за 2015 година претставува воедно и сублимат на работата на Комитетот во текот на целата година од аспект на следење на човековите права и слободи, а за кои известувавме во месечните извештаи.

Годишниот извештај претставува сублимат на анализи за констатираните состојби со човековите права во следните области:

• Граѓански и политички права • Правосудство • Устав и законодавство • Затворени институции и малтретирање • Дискриминација • Економски и социјални права  • Говор на омраза • Дела од омраза • Родово базирано насилство • Бегалска криза

Ценејќи дека Уставот и ратификуваните меѓународните договори ја гарантираат можноста за остварување и заштита на слободите и правата на луѓето, Хелсиншкиот комитет ќе продолжи да ги следи состојбите со човековите права и да врши нивна промоција и да обезбедува правна заштита на граѓаните чии права и слободи се повредени.

Документи