декември 20, 2013

Стратешко застапување на случаи на дискриминација врз основа на сексуална ориентација

Оваа публикација беше изготвена во рамките на проектот: „Изготвување на документ за стратешко застапување“, поддржан од ИЛГА Европа. Печатењето на оваа публикација беше финансиски поддржано од ИЛГА Европа. Официјалните ставови изнесени во овој документ не ги одразуваат официјалните ставови на ИЛГА Европа.

Авторите на документот изразуваат голема благодарност до Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“за дозволата за користење на дел од нивното искуство, документација и истражување и за дадените информации при изготвувањето на овој документ, како и до ЕГАЛ, за дадените информации за дискриминација во однос на домувањето.

Документи