август 20, 2019

Повик за ангажман на ит експерт/ка – веб дизајнер

Нарачател: Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
Проект
: Елиминација на родова нееднаквост преку институционални и дигитални интервенции
Донатор: Kvinna till Kvinna

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија од јануари, 2019 година, го спроведува проектот “Елиминација на родова нееднаквост преку интервенции на институционални и дигитално ниво” финансиран од страна на шведската фондација Kvinna till Kvinna. Проектот се фокусира на намалување на родовата нееднаквост во земјата преку интервенции на повеќе нивоа, и тоа: институционално и дигитално ниво, како и обезбедување бесплатна правна помош на жени и девојки, жртви на родово базирано насилство.

Една од компонентите на проектот преку која ќе се постигне главната цел е: подобрена имплементацијата на Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство (понатаму во текстот: Истанбулска Конвенција) од страна на службениците во институциите вклучени во нејзина примена (јавни обвинители/судии, центри за социјална работа, полиција, општини, училишта, центри за јавно здравје ) преку подобрување на нивните знаења за стандардите кои Конвенцијата ги налага, а со тоа и зајакнување на нивните капацитетите за нејзина примена.

II. АКТИВНОСТИ и ПРЕДМЕТ НА АНГАЖМАНОТ

Една од предвидените активности во оваа компонента е развивање на дигитална алаткавебсајт кој ќе содржи модули за е-учење.  Дигиталната алатка за учење е замислена како интерактивен вебсајт или апликација, а е наменета за  оние кои во својата работа се среќаваат со Истанбулската Конвенција и по со нејзината ратификација, треба да ја применуваат.  Алатката ќе биде јавно достапна и бесплатна и целта е да има што поширок опфат, помеѓу професионалните службеници.

Конкретно активноста од овој повик е следна: 

Развивање на вебсајt (е-алатка)  кој ќе содржи за е-модули за учење (e-learning modules) за запознавање и примена на стандардите кои ги налага Истанбулската Конвенција.  

Вебсајтот треба да биде: информативен, да генерира информативни содржини, ќе може да генерира тестови каде корисниците ќе може да го проверат своето знаење и и и да биде user – friendly.

Конкретен предмет на ангажманот ќе биде:

  • Креирање на вебсајт со горенаведените спецификации
  • Испорачување на содржината во одредениот временски рок, дефиниран во договор
  • Едноставен дизајн и конвертирање на документи во пдф и закачување на содржините на сајтот
  • Комуникација и координација со Проектната координаторка и експертот за Истанбулска конвенција, при процесот на ставање на содржините онлајн.
  • Изготвување на краток извештај за извршената работа.

Повремени консултативни средби со Проектната координаторка при имплементација на проектните активности кои произлегуваат од оваа проектна компонента.

III. ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Заинтересираните за овој повик потребно е да достават професионална биографија (CV) на англиски или македонски јазик и портфолио со изработени проекти.  CV -то  и потрфолиототреба да го демонстрира следново:

  • Вебдизајн (wordpress или друга платформа) – да се достават неколку примери на изработени проекти
  • Практично искуство од најмалку 3 години;
  • Искуство од работа со институции и меѓународни организации.

Покрај својата биографија, заинтересираните треба да испратат и  финансиска понуда за експертската работа.

Апликациите се доставуваат на следната електронска адреса: helkom@mhc.org.mk  и до tanja.stoimenovska@mhc.org.mk  со назнака „експерт за Истанбулска конвенција“ најдоцна до 31 август  (сабота) 2019 година.

За сите дополнителни прашања можете да се обратите на (2) 311 9073 (Тања Стоименовска – Проектната координаторка) и/или на следниов маил tanja.stoimenovska@mhc.org.mk