ноември 11, 2014

Листа на граѓански организации поддржани преку грантовата шема од проектот ,,Мрежа 23’’

1. Здружение за еднакви можности „Еднаков Пристап“- Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош вклучително и анализа (cost-benefit analysis) на трошоците за негово спроведување со посебен фокус на родовиот аспект

2. Здружение на финансиски работници на локална самоуправа и јавните претпријатија – Изворите на финансирање, висината на обезбедените средства и нивното влијание врз независноста на судската власт

3. Институт за човекови права (ИЧП) – Независен Судски совет на Република Македонија – стремеж и предизвици

4. Коалиција ,,Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници” – Анализа на ефикасноста на механизмите за заштита од дискриминација на маргинализирани заедници на локално ниво

5. Коалицијата на здруженија на граѓани “Сите за правично судење” – Мониторинг на имплементација на меѓународни стандарди за правично судење во основен суд Скопје I – Скопје

6. Фондацијата НВО Инфоцентар – Има ли слобода на изразување во Македонија?

7. Независен синдикат на новинари и медиумски работници – (Не)почитувањето на работните права во медиумите

8. Здружение “НОВУС” – Независноста и објективноста на правосудството во општина Струмица согласно Поглавје 23 – втемелени постулати или предизвик за реформи

9. Здружение Центар за стратегии и развој ПАКТИС – Применливоста на алтернативната мерка општокорисна работа во општина Прилеп

10. Здружение Плоштад Слобода – Здружение за Активизам, теорија и уметност – Новите улици во Скопје и темелните права на граѓаните