јуни 14, 2020

Работничките права во време на коронавирусот бр. 6

Во периодот од 1ви до 14ти јуни регистриравме 16 пријави за прекршувања на работничките права. Сите информации во врска со прекршувањата, се достапни на инфографикот подолу. Инфографикот е изготвен во рамки на проектот ,,Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Северна Македонија’’, финансиран од Фондот за добро владеење на Британија. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Владата на Обединетото Кралство.

Документи