октомври 21, 2020

Правно зајакнување во заедницата во процесот на деинституционализација

Овој извештај е подготвен во рамките на проектот „Правно зајакнување во заедницата во процесот на деинституционализација“ кој Хелсиншкиот комитет за човекови права го спроведе како дел од програмата „Основи за иднината“ финансирана од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје и УНИЦЕФ. Целта на овој извештај е да ги пренесе резултатите од реализираните проектни активности преку кои читателот би стекнал одредени знаења за состојбата со остварување на правата на децата и лицата со попреченост и нивните семејства, но исто така и да даде препораки за понатамошни активности во насока на поддршка на процесот на деинституционализација.

Документи