декември 28, 2021

Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп