јули 30, 2020

Годишен информатор за дискриминација за 2019 година

Хелсиншкиот комитет за човекови права во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го спроведува проектот „Поддршка на Северна Македонија во унапредувањето на владеењето на правото и човековите права“. Една од активностите во рамките на овој проект е подготовка на Годишен информатор кој ги прикажува збирните податоци добиени од здруженијата на граѓани за регистрираните случаи на нееднаков третман, информациите од јавен карактер добиени од првостепените судови за бројот на судски постапки во делот на заштита од дискриминација, како и обработка на податоците од годишниот извештај за 2019 година на Народниот правобранител во однос на регистрираните случаи, поведените постапки и донесените мислења за заштита од дискриминација.

Документи