декември 21, 2018

​Како да постапите кога ќе се соочите со дискриминација и дела од омраза – лични приказни

Преку личните примери на Драгана Каровска Чемерска, Сумеја Адеми и Дороти Пачкова може да дознаете како и каде да пријавите случај на дискриминација и злосторство од омраза, доколку сте жртва или сведок на вакви дела.

Видеа

Застани против дискриминацијата. Пријави ја! - Драгана Каровска Чемерска

Омразата боли, не ја толерирај! Пријави! - Сумеја Адеми

Застани против дискриминацијата. Пријави ја! - Дороти Пачкова