Месечен информатор за дискриминација за месец ноември 2019