март 10, 2021

38-ма Летна школа за човекови права

Летната школа за човекови права е традиционална школа со програмата за ученици во средно образование, на возраст од 16 до 18 години. Оваа година, школата се одржа од 14.08.2019 до 20.08.2019 година, а вкупно 24 студенти беа избрани да учествуваат.

Програмата на Летната школа опфаќаше предавања и работилници во текот на денот во два термини, наутро и попладне. Во вечерните часови беа организирани неформални сесии, филмски форуми, вечери за групата надвор од кампот и слободни активности.

Преку иновативен пристап кон предавања, интерактивни дискусии и практични вежби, програмата успеа да го подобри знаењето за човековите права и механизмите за нивна заштита на локално и меѓународно ниво и да воведе критичко преиспитување на концептот на човекови права, како и концептите на интерсекција, мултикултурализам и антидискриминација. Посебен фокус беше ставен на темите во врска со маргинализираните групи, бидејќи повеќето студии на случаи се однесуваа на работата со маргинализираните групи со кои работи Хелсиншкиот комитет. Преку презентацијата за младински активизам, учесниците добија увид за тоа како можат да се вклучат како активни актери во нивните заедници и им беше дадено време, заедно со тимот, да развијат свои идеи за подигање на свеста за темите што ги сметаат за релевантни во оваа област на човековите права. На овој начин, Летната школа успеа да го поттикне проактивното учество на учесниците и да воведе креативни и иновативни методи за стекнување знаење.