Rrjete që marrim pjesë

Pjesëmarrja në rrjete formale

 • Rrjeti për Mbrojtje nga Diskriminimi
 • Rrjeti Kombëtar kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje
 • Platforma për Barazi Gjinore
 • Rrjeti Kombëtar kundër Homofobisë dhe Transfobisë
 • Rrjeti për Mbrojtjen e të Drejtave të Romëve
 • Platforma Maqedonase kundër Varfërisë
 • ERA -LGBTI Shoqëria për të Drejtat e Barabarta e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë
 • PRIZNET – anëtare e re e Rrjetit Ndërkombëtar që vepron në fushën e institucioneve të mbyllura (anëtare janë Italia dhe vendet e rajonit)
 • Civil Solidarity Platform
 • Balkan Regional Rule of Law Network (Established by the American Bar Association)
 •  UNITED for intercultural action (UNITED against racism)
 • BABELNOR
 • Regional Network Against Homophobia
 • ILGA Europe
 • WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE – WAVE

Rrjetet joformale

 • Rrjeti Joformal për të Drejtën e Abortusit në bashkëpunim me H.E.R.A.
 • Rrjeti  – Fronti i Lirisë së Shprehjes – Fronti i Lirisë së Shprehjes është një platformë e gjerë, e përbërë nga individë, organizata, institucione dhe grupe joformale, të cilat funksionojnë si një rrjet joformal me një objektiv të përbashkët – ruajtja dhe avancimi i së drejtës themelore të njeriut – lirinë e shprehjes, parimisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe anembanë botës.
 • Platforma kundër Gjuhës së Urrejtjes, e cila u themelua gjatë vitit 2015, me iniciativën e Komitetit të Helsinkit si pjesë e projektit Luftimi i Gjuhës së Urrejtjes, i mbështetur nga NED (National Endowment for Democracy). Në Platformë marrin pjesë 5 organizata, respektivisht, Fondacioni Metamorphosis, Instituti Maqedonas i Mediumeve (IMM), Forumi Arsimor Rinor (FAR), Paktic Prilep – Qendra e Strategjive dhe Zhvillimit dhe Civil MK. Organizatat mbajnë takime të rregullta, reagime me komunikata publike mbi gjuhën e urrejtjes, si dhe marrin pjesë në evente të ndërsjella dhe të përbashkëta.
 • “PËR DREJTËSI“ (FOR JUSTICE) – aksion i përbashkët për ndjekjen e reformave gjyqësore dhe avokimin për zbatimin e tyre.
 • Rrjeti joformal AKSESI NË DREJTËSI në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i përbërë nga 5 shoqata të autorizuara për dhënien e ndihmës juridike falas dhe FSHHM.
 • Rrjeti joformal FUQIZOHU JURIDIKISHT.
 • Monitorimi I Efikasitetit, Efektshmërisë, Transparences dhe Përgjegjësisë së Organeve Rregullatore për Mediumet – PROformance Watch II