јули 22, 2020

Годишник за криминалот од омраза за 2019 година

Овој извештај е резултат на проектот „Унапредување на човековите права“, кој беше финансиски поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а спроведен во периодот од 1 јануари до 31 декември 2019 година.

Проектот имаше цел да се занимава со прашањето за делата од омраза и говорот на омраза преку унапредено законодавство, подигнување на јавната свест, градење на капацитети и регистрирање на инцидентите сторени од омраза. Поконкретно, овој извештај е наменет да послужи како индикатор за опсегот, природата и зачестеноста на кривичните дела од омраза извршени во земјата.

Документи