July 22, 2020

Raporti vjetor për krimet nga urrejtja në vitin 2019

Ky raport është rezultat i projektit “Avancimi i të drejtave të njeriut”, i cili ishte mbështetur financiarisht nga Misioni i OSBE-së në Shkup, kurse është realizuar në periudhën prej 1 janarit deri në 31 dhjetor të vitit 2019.

Projekti kishte për qëllim që të merret me çështjen për veprat nga urrejtja dhe gjuhën e urrejtjes përmes legjislacionit të avancuar, ngritjes të vetëdijes publike, ndërtimit të kapaciteteve dhe regjistrimit të incidenteve të kryera nga urrejtja. Më konkretisht, ky raport është dedikuar që të shërbejë si tregues për shtrirjen, natyrën dhe shpeshtësinë e veprave penale nga urrejtja të kryera në vend.

Dokumentet