ноември 13, 2017

Одржана работна средба со претставници од Министерството за труд и социјална политика и Државниот инспекторат за труд

На 10.11.2017 година претставници на Хелсиншкиот комитет одржаа работна средба со претставници на Министерството за труд и социјална политика – Сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа и претставници од Државниот инспекторат за труд. На работната средба се дискутираше за најгорливите прекршувања на работничките права на текстилните и кожарските работнички и работници кои се документирани од страна на Хелсиншкиот комитет, во однос на неисплаќањето на плата, придонеси на плата и додатоци на плата од страна на работодавачите, исплата на плата на рака, незаконско прекинување на работниот однос, нерегулиран работен однос, прекувремена работа над законски дозволениот максимум, мобинг од страна на работодавачите, работа во несоодветни здравствени и санитарни услови, необезбедни соодветни мерки за безбедност и здравје при работа, повреди на работно место, повреда на правото на користење на годишен одмор, работа на државни празници. На средбата беа предложени решенија за надминување на ваквите состојби, а претставниците на Министерството за труд и социјална политика и Државниот инспекторат за труд изразија подготвеност и желба за идна соработка со Хелсиншкиот комитет во стремежот за подобрување на состојбата со работничките права на текстилните и кожарските работници.