декември 7, 2016

Јавно извинување од Сулејман Мехази

„Почитувани пријатели, читатели на различни портали!

Комисијата за заштита од дискриминација на Република Македонија на датум 24.11.2016 има добиено претставка од страна на Хелсиншкиот1 Комитет за Човекови Права на Република Македонија, против мене, Сулејман Мехези.

Оваа Комисија за Заштита и Дискриминација2 ме натовари за колумната, мојот текст објавен на порталот од Албанија „Минерва“, објавен на 10.08.2016, со симболичен наслов, метафоричен: „Хомосексуалци- денешните педери“, и, дека овој текст го има навредено, потценето и дискриминирано Здружението „ЛГБТ ЈУНАЈТЕД, Тетово.

Затоа, на ова Здружение „ЛГБТ Јунајтед Тетово“, јас, Сулејман Мехази, им се извинувам јавно, затоа што мојот текст ниту малку и вопшто нема врска не само со ова здружение, но и со целата нивна заедница, бидејќи секој има лично право на сексуална ориентација.

Целта на насловот и на текстот во целина е метафоричен, симболичен за да ги погоди измамниците, подмолните, користољубивите кои сѐ што постигнале со помош на образовните, културолошките, научните и политички кланови!

Вие почитувани, од Комисијата за Заштита и Дискриминација во Р. Македонија, оваа ваша преставка ми изгледа многу тендициозна затоа што никаде во текстот не го имам споменато: ЛГБТ-то од Тетово.“

Во продолжение, го објавуваме и интегралното извинување на албански јазик:

„Të nderuar, miq, lexues e portale të ndryshme!

Komisioni për Mbrojtje dhe Diskriminim i Republikës së Maqedonisë me nr. 0801-184612 të datës 24.11.2016, ka bërë një parashtresë deri te Komisioni i Helsinkut për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë, kundër meje, Sulejman Mehazi.

Ky Komision për Mbrojtje dhe Diskriminim më ka ngarkuar për kolumnen, shkrimin tim publikuar në portalin e Shqipërisë gazeta “Minerva”, publikuar më 10.08.2016, me titull simbolik, metaforik: “Homoseksual-pederastët e sotëm”, dhe, se ky shkrim paskërka ofenduar, nënçmuar e diskriminuar Shoqatën “LGBT JUNAJTED,Tetovë.

Prandaj, kësaj Shoqate “LGBT JUNAJTED, Tetovë, unë, Sulejman Mehazi, i kërkoj falje publike, për shkak se shkrimi im aspak e fare s’ka të bëjë jo vetëm me këtë shoqatë, por edhe me tërë komunitetin e tyre, pasi çdokush ka të drejtë personale të orientimit seksual.

Qëllimi i titullit dhe i shkrimit në përgjithësi është metaforik, simbolik për të goditur mashtruesit, tinëzarët, servilët të cilët gjithçka kanë arritur suksese me anë të klaneve arsimore, kulturore, shkencore e politike!

Të nderuar ju, të Komision për Mbrojtje dhe Diskriminim në R. e Maqedonisë, kjo parashtresë e juaja më duket shumë tendecioze sepse askund në këtë shkrim se kam përmendur: “LGBT-në e Tetovës.“