септември 12, 2019

Биди нечиј херој! Донирај за правна помош!

Минатата година до Хелсиншкиот комитет се обратиле вкупно 337 граѓани со барање за бесплатна правна помош во различни области од правото. Оваа кампања е наменета за креирање одржлив фонд за правна помош, преку кој ќе дејствуваме и на терен, надвор од Скопје. Сакаме да им излеземе во пресрет и на оние граѓани кои не се во можност да ја посетат нашата канцеларија, а на кои ваквата поддршка им е навистина неопходна.

Хелсиншкиот комитет за човекови права, како овластено здружение за давање бесплатна правна помош, преку секојдневна директна комуникација со граѓаните им овозможува правна помош во вид на правни совети и иницијален совет и евентуално пополнување на барања за бесплатна правна помош во граѓански и управни постапки. Преку програмата, Хелсиншкиот  комитет нуди услуги на лица со попреченост, Роми, жртви на семејно насилство, сиромашни и невработени лица, сексуални и родови малцинства и жени од рурални средини.

Во рамки на проектот за иновативно финансирање поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија, Хелсиншкиот комитет цели кон креирање на фонд кој ќе обезбеди одржливост на бесплатната правна помош со фокус на теренските активности за обезбедување правна помош и едукација надвор од Скопје. Преку собраните средства ќе се обезбедат услови за поддршка на горенаведените групи преку правни совети и организирани средби со граѓаните, со што ќе се превенира настанувањето на одредени правни проблеми и ќе се обезбеди бесплатна правна помош за постоечките.

Донирај на:

Телеком:143 401

Сметка: 300000001460759

Даночен број: 4030994172337

Назив: Хелсиншки комитет за човекови права