јуни 11, 2022

Скопје Прајд 2022: На 25 јуни, излези за љубов! / Shkupi Prajd 2022: Më 25 qershor dil për dashurinë! /

Скопје Прајд 2022: На 25 јуни, излези за љубов!

Националната мрежа против хомофобија и трансфобија одржа прес-конференција посветена на овогодишното издание на Скопје Прајд, кое ќе се одржи на 25 јуни 2022 година под мотото „Излези за љубов! Достоинство. Еднаквост. Правда.“. За разлика од претходните две паради на гордоста, годинава времето на одржување се поместува во попладневните часови. Почетната точка, како и досега, ќе биде во паркот „Жена-борец“, каде во 17 часот ќе започне собирањето на учесниците, а во 19 часот по кратките поздравни говори ќе започне протестниот марш по скопските улици и ќе заврши со културно-забавна програма на стадионот на АРМ во Градскиот парк.

 

 

„Зошто повикуваме да се излезе за љубов? Затоа што во време на криза, војна и сиромаштија, лесно се заборава на љубовта, а омразата уште полесно ги окупира мислите и срцата на луѓето. Затоа што само со љубов можеме да се спротивставиме на насилството на кое различните се подложени и тогаш кога за сите други владее мирот. Затоа што никој не смее да биде лишен од правото да љуби или, пак, да биде прогонуван поради тоа што нивната љубов не е признаена со норми и закони. Затоа што љубовта мора да победи“ – изјави на Катерина Иванова за темата на годинешниот Скопје Прајд.

Стефан Петровски се осврна на барањата за достоинство, еднаквост и правда: „Во нашата држава и натаму се гази по достоинството на ЛГБТ+ луѓето – постојано се мета на омаловажување, дехуманизирање и говор на омраза во јавниот и политичкиот дискурс. Имаат отежнат пристап до остварувањето на човековите права, нивните гласови и потреби често се занемарени во креирањето на политиките, а конзервативно скроената национална легислатива ги доведува во нееднаква подредена позиција наспроти нивните хетеросексуални цисродови сограѓани. Предметите за документираните злосторства од омраза кон нив се заглавени во умствените и правните лавиринти на обвинителството, а трендот на неказнивост на сторителите на насилство го нормализира и охрабрува таквото однесување. Правдата ќе биде задоволена тогаш кога еднаквоста ќе стане реалност, а човековото достоинство – нормативен концепт“.

 

Потребата од одржување паради на гордоста ја образложи Кочо Андоновски: „Многу нешта, во многу земји, се променија од првиот Прајд одржан 1970 година во Њујорк. Но, напредокот на полето на правата на ЛГБТ+ луѓето не е изедначен, ниту пак е доволен, а постојано е соочен со напади од сили кои се противат на универзалните човекови права. Токму затоа, Прајдот останува важна форма на протест на ЛГБТ+ заедницата против стигмата, предрасудите и насилството. Прајдот е крик во име на милионите луѓе соочени со социјално исклучување, нарушена телесна автономија и ограничен пристап до услуги кои се достапни за сите останати. Скопје Прајд, како и другите паради на гордоста, е празник на љубовта, ден на видливоста на маргинализираните и, секако, повод за славење на жилавоста на нашата борба за еднаквост“.

Парадите на гордоста во светот важат за проверен и докажан рецепт за добри забави и дружби за паметење. Скопје Прајд 2022, според организаторите, ќе понуди богата културно-забавна програма, со музички настапи во живо, настапи на дрег кралици од земјата и регионот и DJ-сетови. И годинава, традиционално, програмата ќе ја отвори македонската претставничка на Евровизија, Андреа, а ќе настапи и нашата поп-дива и оперска пејачка Наде Талевска – Спасовска.

„На Скопје Прајд ги славиме сексуалниот и родовиот диверзитет и ја промовираме квир културата. Па така, и овој Прајд сигурно ќе биде уникатно искуство, за што, меѓу другите, ќе се погрижат фантастичното трио дрег кралици од соседна Србија, Alex Elektra, Dita Von Bill и Lana Vee, од преку океанот, од Њујорк (САД) ни доаѓа уште една дива, Ronda Vu, додека од нашата земја ги имаме нејзиното дрег височество Divon Jane, и другарката Linda Socialista која е решена да го уништи патријархатот со нежно треперење на нејзините лажни трепки“, додаде Иванова осврнувајќи се на програмата во која се вбројуваат и DJ-сетови на DJ Андреј Мицајков, DJ Јана Тодоровска, DJ Мартина Пенева и DJ Џинџер.

Програмата на стадионот на АРМ ќе започне во 20:30 и ќе трае до 01:00 часот.

(AL)

Shkupi Prajd 2022: Më 25 qershor dil për dashurinë!

Rrjeti Kombëtar kundër Homofobisë dhe Transfobisë mbajti konferencë për shtyp kushtuar edicionit të sivjetshëm të Shkupi Prajd, që do të mbahet më 25 qershor 2022 nën moton “Dil për dashurinë! Dinjitet. Barazi. Drejtësi.” Ndryshe nga dy paradat e mëparshme të krenarisë, këtë vit koha e mbajtjes është zhvendosur gjatë orëve të pasdites. Pikënisja ashtu si edhe vitet e kaluara do të jetë nga parku “Gruaja-luftëtare”, ku nga ora 17:00 do të fillojë mbledhja e pjesëmarrësve, ndërsa në ora 19:00 pas fjalimeve të shkurtra përshëndetëse do të fillojë marshi protestues nëpër rrugët e Shkupit dhe do të përfundojë me program kulturor-argëtues në stadiumin e ARM-së në Parkun e Qytetit.

“Pse bëjmë thirrje të dalim për dashuri? Sepse në kohë krize, lufte dhe varfërie, dashuria harrohet lehtë, ndërsa urrejtja pushton mendjet dhe zemrat e njerëzve edhe më lehtë. Sepse vetëm me dashuri mund t’i kundërvihemi dhunës së cilës i nënshtrohen të ndryshmit edhe kur ka paqe për të gjithë të tjerët. Sepse askush nuk duhet të privohet nga e drejta për të dashuruar ose të persekutohet sepse dashuria e tij nuk njihet nga normat dhe ligjet. Sepse dashuria duhet të fitojë” – tha Katerina Ivanova rreth temës së sivjetshme të Shkupi Prajd.

Stefan Petrovski iu referua kërkesave për dinjitet, barazi dhe drejtësi: “Në vendin tonë, dinjiteti i personave LGBT+ është ende duke u nëpërkëmbur – ata janë vazhdimisht në shënjestër të poshtërimit, dehumanizimit dhe gjuhës së urrejtjes në diskursin publik dhe politik. Ata kanë qasje të vështirë në realizimin e të drejtave të njeriut, zërat dhe nevojat e tyre shpesh neglizhohen në politikë bërje, ndërsa legjislacioni kombëtar i përshtatur në mënyrë konservative i vendos ata në një pozitë të pabarabartë vartëse ndaj bashkëqytetarëve të tyre heteroseksualë. Lëndët e krimeve të dokumentuara të urrejtjes ndaj tyre janë ngujuar në labirintet mendore dhe ligjore të prokurorisë dhe trendi i mosndëshkimit të autorëve të dhunës normalizon dhe inkurajon sjelljen e tillë. Drejtësia do të arrihet kur barazia do të bëhet realitet, ndërsa dinjiteti njerëzor koncept normativ”.

Nevojën e mbajtjes së paradave të krenarisë e shpjegoi Koço Andonovski: “Shumë gjëra, në shumë vende, kanë ndryshuar që kur Prajdi i parë u mbajt në vitin 1970 në Nju Jork. Megjithatë, progresi në fushën e të drejtave të njeriut LGBT+ nuk është i barabartë dhe as i mjaftueshëm dhe vazhdimisht përballet me sulme nga forca që kundërshtojnë të drejtat universale të njeriut. Kjo është arsyeja pse Prajdi mbetet një formë e rëndësishme proteste nga komuniteti LGBT+ kundër stigmës, paragjykimeve dhe dhunës. Prajdi është një thirrje në emër të miliona njerëzve që përballen me përjashtimin social, autonominë trupore të dëmtuar dhe aksesin e kufizuar në shërbimet e disponueshme për të gjithë. Shkupi Prajd, si dhe paradat e tjera të krenarisë, është një festë dashurie, një ditë vizibiliteti për të margjinalizuarit dhe, natyrisht, një rast për të festuar qëndrueshmërinë e luftës sonë për barazi”.

Paradat e krenarisë janë një recetë e provuar dhe e dëshmuar për festa të mira dhe mbledhi të paharrueshme. Shkupi Prajd 2022, sipas organizatorëve, do të ofrojë një program të pasur kulturor dhe argëtues, me performanca muzikore live, performanca nga drag queens nga vendi dhe rajoni dhe DJ. Këtë vit, tradicionalisht, programin do ta hapë përfaqësuesja maqedonase në Eurovizion, Andrea, ndërsa do të performojë edhe diva jonë e estradës dhe këngëtarja operistike Nade Talevska – Spasovska.

“Në Shkupi Prajd ne festojmë diversitetin seksual dhe gjinor dhe promovojmë kulturën queer. Ky Prajd me siguri do të jetë një eksperiencë unike, për të cilën ndër të tjera do të kujdeset treshja fantastike e drag queens nga Serbia fqinje, Alex Elektra, Dita Von Bill dhe Lana Vee, nga përtej oqeanit, nga Nju Jork (SHBA) vjen edhe një divë, Ronda Vu, ndërsa nga vendi ynë kemi madhërinë e saj Divon Jane, dhe shoqen e saj Linda Socialista e cila është e vendosur të shkatërrojë patriarkatin duke i shkrepur butësisht qerpikët e saj fals”, shtoi Ivanova, duke iu referuar programit ku përfshin DJ set nga DJ Andrej Micajkov, DJ Jana Todorovska, DJ Martina Peneva dhe DJ Xhinxher.

Programi në stadiumin e ARM-së do të fillojë në ora 20:30 dhe do të zgjasë deri në ora 01:00.

 

(EN)

Skopje Pride 2022: Come out for love on June 25!

The National Network against Homophobia and Transphobia held a press conference dedicated to this year’s edition of Skopje Pride, which will be held on June 25, 2022, under the motto “Come Out for Love! Dignity. Equality. Justice.” Unlike the previous two Prides, this year, the time of the event is shifted to the afternoon. The starting point, as before, will be in the park “Woman Warrior”, where at 5 pm the gathering of participants will begin, and at 7 pm after the short speeches, the protest march will commence in the streets of Skopje and will end with a cultural/entertaining program at the ARM Stadium in the City Park.

“Why do we want people to come out for love? Because in times of crisis, war, and poverty, love is easily forgotten, and hatred occupies the minds and hearts of people far more easily. Because only with love can we resist the violence to which the different are subjected even when there is peace for all others. Because no one should be deprived of the right to love or be persecuted because their love is not recognized by norms and laws. Because love must win” – said Katerina Ivanova on the topic of this year’s Skopje Pride.

Stefan Petrovski addressed the demands for dignity, equality, and justice: “In our country, the dignity of LGBT+ people is still being trampled on – they are constantly made targets of humiliation, dehumanization, and hate speech in public and political discourse. They have difficult access to the realization of their human rights, their voices and needs are often neglected in policy-making, and conservatively tailored national legislation puts them in an unequal subordinate position in comparison to their fellow cisgendered heterosexual citizens. The cases of documented hate crimes against them are stuck in the mental and legal labyrinths of the prosecutor’s office, and the trend of impunity for perpetrators of violence is normalized and encouraged by such behavior.” Justice will be satisfied when equality becomes a reality and human dignity a normative concept.”

The need for Pride to be held was explained by Kocho Andonovski: “Many things, in many countries, have changed since the first Pride was held in 1970 in New York City. However, progress in the field of LGBT+ human rights is not equal, nor is it sufficient, and it is constantly faced with attacks by forces that oppose universal human rights. That is why Pride remains an important form of protest by the LGBT+ community against stigma, prejudice, and violence. Pride is a cry on behalf of the millions of people facing social exclusion, impaired physical autonomy, and limited access to services available to all. Skopje Pride, like other Prides, is a holiday of love, a day of visibility of the marginalized and, of course, an occasion to celebrate the toughness of our struggle for equality.”

Prides around the world are considered a tested and proven recipe for good parties and memorable gatherings. Skopje Pride 2022, according to the organizers, will offer a rich cultural and entertaining program, with live music performances, performances by drag queens from the country and the region, and DJ sets. This year, traditionally, the program will be opened by the Macedonian representative for Eurovision, Andrea, and a performance from our pop diva and opera singer Nade Talevska – Spasovska.

“At Skopje Pride, we celebrate sexual and gender diversity and promote queer culture. So, this Pride will surely be a unique experience, which, among others, will be taken care of by the fantastic trio of drag queens from neighboring Serbia, Alex Elektra, Dita Von Bill, and Lana Vee, from across the ocean from New York (USA) another diva comes to us, Ronda Vu, while from our country we have her drag Majesty Divon Jane, and comrade Linda Socialista, who is prepared to smash patriarchy with a gentle flutter of her fake lashes,” Ivanova added, referring to the program, which also includes DJ sets from DJ Andrej Micajkov, DJ Jana Todorovska, DJ Martina Peneva, and DJ Ginger.

Тhe program at the ARM Stadium will start at 20:30 and will last until 01:00.