September 30, 2022

RREGULLIMI LIGJOR I SHANTAZHIT SEKSUAL NË LEGJISLACIONIN KOMBËTAR

Ky dokument është përgatitur në kuadër të projektit “Avancimi i barazisë gjinore përmes pjesëmarrjes politike të grave” të zbatuar nga Instituti Kombëtar Demokratik për Çështje Ndërkombëtare (NDI), me mbështetje financiare të Suedisë përmes Agjencisë Suedeze për
Mbështetjen e Zhvillimit Ndërkombëtar (SIDA). Pikëpamjet e shprehura në këtë botim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Institutit Kombëtar Demokratik për Çështje Ndërkombëtare (NDI) dhe Agjencisë Suedeze për Mbështetjen e Zhvillimit Ndërkombëtar (SIDA).

Dokumentet