април 29, 2024

Месечник за криминалот од омраза – март 2024 година

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишуваат како криминал од омраза. За постоењето на овој вид криминал треба да се исполнети два услови: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда.

Хелсиншкиот комитет за човекови права ги регистрира и ги мапира делата од омраза и овој месечник обезбедува приказ на регистрираните инциденти за март, 2024 година.

Документи