март 9, 2018

Инфографик за состојбата со жените во руралните средини

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија со поддршка на Амбасадата на Обединетото Кралство го спроведува проектот „Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и диверзитет“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на инфографици кои имаат за цел да ја информираат јавноста за состојбата со жените во руралните средини и тоа здравствената и социјалната заштита, малолетнички бракови и семејното насилство.

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë, me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar, po zbaton projektin “Mbështetja e shoqërisë civile drejt politikave për kohezionin dhe diversitetin social”. Një nga aktivitetet në kuadër të këtij projekti është lëshimi i infografikës që synon informimin e publikut për situatën me gratë në zonat rurale, duke përfshirë mbrojtjen shëndetësore dhe sociale, martesat e të miturve dhe dhunën në familje.

Документи