март 28, 2018

Инфографик за обезбедена правна помош во случаи на дискриминација

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија со поддршка на Амбасадата на Обединетото Кралство го спроведува проектот „Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и диверзитет“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на инфографици кои имаат за цел да ја информираат јавноста за пријавените случаи на дискриминација од страна на граѓаните во Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ и постапувањето по истите.

Документи