август 29, 2023

Годишен извештај за криминалот од омраза за 2022 година

Овој извештај ги претставува наодите произлезени од исходот на проектот „Поддршка на Северна Македонија во унапредување на владеењето на правото и човековите права II“, кој е финансиски поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје и спроведен од Хелсиншкиот комитет за човекови права (МХК) во периодот од 1 април до 31 декември 2022 година.

Во овој извештај е направен преглед на податоците за целата 2022 година, односно, почнувајќи од 1 јануари до 31 декември 2022 година. Целта на проектот е подобрување на имплементација на легислативата и одговорот на институциите во областа на човекови права и антидискриминација преку измени и дополнувања на политиките, примена на ефективни правни лекови и зајакнување на институциите.

Една од целите беше и сè уште е да се подобри националниот одговор за злосторствата и говорот од омраза преку мониторинг, регистрирање и процесирање на злосторствата од омраза во согласност со изменетата законодавна рамка. Преку ваквите активности се очекува да се крене свесноста за штетните ефекти на говорот од омраза и нетолеранцијата.

Првиот чекор кон обезбедување ефикасен систем за заштита на жртвите на злосторствата од омраза е да се изградат капацитети на телата за кривична правда во областа на регистрирање на пристрасните инциденти. Поточно, целта на извештајот е да биде искористен како индикатор за обемот, природата и зачестеноста на инцидентите на злосторства од омраза извршени во земјата.

Документи